Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο15 Ιουλίου 2021

Δέσμη παραβάσεων Ιουλίου: κυριότερες αποφάσεις για την Κύπρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην τακτική της δέσμη αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης, κινεί νομική διαδικασία κατά των κρατών μελών που δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις που υπέχουν βάσει του ενωσιακού δικαίου.

Flag_EU_CY

Οι εν λόγω αποφάσεις, που καλύπτουν διάφορους τομείς και διάφορα πεδία πολιτικής της ΕΕ, αποβλέπουν στην εξασφάλιση της ορθής εφαρμογής της ενωσιακής νομοθεσίας προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων.

Οι κυριότερες αποφάσεις που ελήφθησαν από την Επιτροπή παρατίθενται κατωτέρω ταξινομημένες ανά τομέα πολιτικής. Επιπλέον, η Επιτροπή αποφάσισε να περατώσει 108 υποθέσεις, στις οποίες οι εκκρεμότητες με τα οικεία κράτη μέλη διευθετήθηκαν χωρίς να χρειαστεί η Επιτροπή να κινήσει περαιτέρω διαδικασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ενωσιακή διαδικασία επί παραβάσει, βλ. το πλήρες δελτίο Τύπου «Συχνές ερωτήσεις». Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με όλες τις αποφάσεις που ελήφθησαν, βλ. το μητρώο αποφάσεων για υποθέσεις παράβασης. Για το σύνολο της δέσμης παραβάσεων, δείτε εδώ.

 

1. Μετανάστευση, Εσωτερικές Υποθέσεις και Ένωση Ασφάλειας

Καταπολέμηση της τρομοκρατίας: Η Επιτροπή καλεί την ΚΥΠΡΟ, την ΤΣΕΧΙΑ, την ΕΛΛΑΔΑ, την ΙΣΠΑΝΙΑ και τη ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ να διασφαλίσουν την ορθή μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασία επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στην Κύπρο, στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ισπανία και στη Λιθουανία, επειδή δεν μετέφεραν ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένα στοιχεία των ενωσιακών κανόνων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας [(οδηγία (ΕΕ) 2017/541). Η οδηγία για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας αποτελεί βασικό στοιχείο του θεματολογίου για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και περιλαμβάνει διατάξεις που ποινικοποιούν και τιμωρούν αδικήματα που σχετίζονται με την τρομοκρατία, όπως τα ταξίδια στο εξωτερικό με σκοπό την τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, την επιστροφή στην ΕΕ ή την πραγματοποίηση ταξιδιών εντός της ΕΕ για την τέλεση τέτοιων των δραστηριοτήτων, την εκπαίδευση για τρομοκρατικούς σκοπούς, και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Επιπλέον, οι ενωσιακοί κανόνες προβλέπουν ειδικές διατάξεις για τα θύματα της τρομοκρατίας, ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα θύματα αυτά έχουν πρόσβαση σε αξιόπιστες πληροφορίες, καθώς και σε επαγγελματικές και εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης, αμέσως μετά από μια επίθεση και για όσο διάστημα είναι αναγκαίο. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την εν λόγω οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 8 Σεπτεμβρίου 2018. Η Κύπρος, η Τσεχία, η Ελλάδα, η Ισπανία και η Λιθουανία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να αντικρούσουν τις αιτιάσεις της Επιτροπής. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Adalbert Jahnz — Τηλ.: + 32 229 53156, Laura Bérard — Τηλ.: + 32 229 55721, Ciara Bottomley — Τηλ.: +32 229 69971)

 

2. Φορολογία και τελωνειακή ένωση

Φορολογία: Η Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά της ΚΥΠΡΟΥ λόγω μη συμμόρφωσής της με τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο, επειδή δεν εφαρμόζει ορθά τους ενωσιακούς κανόνες ΦΠΑ για τις κατοικίες που αγοράζονται ή κατασκευάζονται στην Κύπρο. Η Κύπρος επιτρέπει την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ ύψους 5 % για τα πρώτα 200 m2 των κατοικιών που χρησιμοποιούνται ως κύρια και μόνιμη κατοικία από τον δικαιούχο, χωρίς άλλους περιορισμούς. Ειδικότερα, ο μειωμένος συντελεστής εφαρμόζεται ανεξάρτητα από το εισόδημα, τα περιουσιακά στοιχεία και την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου, τα μέλη της οικογένειας που θα διαμένουν στην κατοικία, και το ανώτατο συνολικό εμβαδόν της κατοικίας. Πράγματι, η οδηγία για τον ΦΠΑ επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για τις κατοικίες στο πλαίσιο μιας κοινωνικής πολιτικής. Ωστόσο, το γεγονός ότι κυπριακή νομοθεσία έχει ευρύ πεδίο εφαρμογής και δεν προβλέπει περιορισμούς δείχνει ότι το μέτρο υπερβαίνει τον στόχο μιας κοινωνικής πολιτικής. Κατά συνέπεια, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Κύπρος παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τον ΦΠΑ. Η Κύπρος έχει προθεσμία δύο μηνών για να αντιμετωπίσει τις παραλείψεις που επισημαίνονται στην προειδοποιητική επιστολή. Εάν δεν λάβει τα κατάλληλα μέτρα εντός των προσεχών δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Daniel Ferrie — Τηλ.: +32 229 86500, Nerea Artamendi Erro — Τηλ.: +32 2 29 90964)

 

3. Κινητικότητα και μεταφορές

Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ουρανός: Η Επιτροπή καλεί 6 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με τους ενωσιακούς κανόνες για την παροχή υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες στην Κύπρο, στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στη Μάλτα, στην Πορτογαλία και στη Σλοβακία, επειδή δεν παρέχουν και δεν εκμεταλλεύονται υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων για όλους τους φορείς εκμετάλλευσης κατάλληλα εξοπλισμένων αεροσκαφών που εκτελούν πτήσεις εντός του εναέριου χώρου που τελεί υπό την ευθύνη τους. Η απόφαση αυτή αποτελεί συνέχεια των προειδοποιητικών επιστολών που εστάλησαν στις 15 Μαΐου 2020 και των συμπληρωματικών προειδοποιητικών επιστολών που εστάλησαν στις 18 Φεβρουαρίου 2021. Κάθε κράτος μέλος υποχρεούται από τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 29/2009 της Επιτροπής, σε συνδυασμό με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), να λαμβάνει αυτά τα μέτρα ώστε οι καθορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών εναέριας κυκλοφορίας να είναι σε θέση να παρέχουν και να εκμεταλλεύονται τις εν λόγω υπηρεσίες. Οι επικοινωνίες μεταξύ αεροσκαφών και εδάφους οι οποίες διαβιβάζονται μέσω ζεύξεων δεδομένων συμπληρώνουν τις φωνητικές επικοινωνίες που χρησιμοποιούνται παραδοσιακά μεταξύ του θαλάμου χειρισμού και των κέντρων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Η ανάπτυξη αυτής της διαλειτουργικής τεχνολογίας στην Ευρώπη είναι εξαιρετικά σημαντική προκειμένου να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των επικοινωνιών μεταξύ χειριστών και ελεγκτών και, ως εκ τούτου, να αυξηθεί η ικανότητα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας. Η προθεσμία που είχαν οι πάροχοι για την εκμετάλλευση υπηρεσιών ζεύξης δεδομένων έχει λήξει και η απουσία εξοπλισμού σε ορισμένα κέντρα ελέγχου εμποδίζει ουσιαστικά τους φορείς εκμετάλλευσης αεροσκαφών, οι οποίοι ήταν επίσης υποχρεωμένοι να εξοπλιστούν με την τεχνολογία, να χρησιμοποιούν υπηρεσίες ζεύξης δεδομένων. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Stefan de Keersmaecker — Τηλ.: +32 229 84680, Anna Wartberger — Τηλ.: +32 229 82054)

 

4. Απασχόληση και Κοινωνικά Δικαιώματα

Απόσπαση εργαζομένων: Η Επιτροπή καλεί 24 κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων

Η Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει με την αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στο Βέλγιο, στη Βουλγαρία, στην Τσεχία, στη Δανία, στη Γερμανία, στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Ελλάδα, στη Γαλλία, στην Κροατία, στην Ιταλία, στην Κύπρο, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στο Λουξεμβούργο, στην Ουγγαρία, στη Μάλτα, στις Κάτω Χώρες, στην Αυστρία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Σλοβενία, στη Σλοβακία και στη Φινλανδία, επειδή δεν ευθυγράμμισαν διάφορες εθνικές διατάξεις με την οδηγία για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων (2014/67/ΕΕ). Η οδηγία εφαρμογής αποσκοπεί στην ενίσχυση της πρακτικής εφαρμογής των κανόνων για την απόσπαση των εργαζομένων, ρυθμίζοντας ζητήματα σχετικά με την καταπολέμηση της απάτης και της καταστρατήγησης των κανόνων, την πρόσβαση σε πληροφορίες και τη διοικητική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Ειδικότερα, η οδηγία εφαρμογής ορίζει τις διοικητικές απαιτήσεις και τα μέτρα ελέγχου που μπορούν να επιβάλλουν τα κράτη μέλη προκειμένου να παρακολουθείται η συμμόρφωση με τους κανόνες για την απόσπαση εργαζομένων· υπερασπίζεται τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων και τους προστατεύει από αντίποινα (δυσμενή μεταχείριση από τον εργοδότη τους σε περίπτωση που προβαίνουν σε νομικές ή διοικητικές ενέργειες κατά αυτού, αν τα δικαιώματά τους δεν γίνονται σεβαστά)· διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων σε περιπτώσεις υπεργολαβίας· μεριμνά για την αποτελεσματική εφαρμογή και είσπραξη των διοικητικών κυρώσεων και προστίμων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ· υποχρεώνει τα κράτη μέλη να θεσπίσουν αποτελεσματικές, αναλογικές και αποτρεπτικές κυρώσεις. Η Επιτροπή συμμετέχει σε διάλογο με τα 24 κράτη μέλη της ΕΕ που δεν έχουν μεταφέρει ορθά στο εθνικό δίκαιο ορισμένες ή όλες τις προαναφερθείσες διατάξεις της οδηγίας. Η Επιτροπή προτίθεται να διασφαλίσει ότι οι ισχύοντες κανόνες θα επιτρέψουν τη συνέχιση της απόσπασης εργαζομένων στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς χωρίς περιττά εμπόδια για τους εργοδότες, διασφαλίζοντας παράλληλα τα δικαιώματα των αποσπασμένων εργαζομένων. Τα οικεία κράτη μέλη έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να λάβουν τα αναγκαία μέτρα. Διαφορετικά, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να αποστείλει αιτιολογημένες γνώμες.

(Για περισσότερες πληροφορίες: Arianna Podesta — Τηλ.: +32 229 87024· Flora Matthaes — Τηλ.: +32 229 83951)

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
15 Ιουλίου 2021