Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών και συμβάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκεντρώνει τη δημοσίευση δύο ειδών προσκλήσεων υποβολής προσφορών μέσω της διαδικτυακής πύλης υποβολής προσφορών «Tenders Electronic Daily – TED».

  • Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες, τις χώρες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και την Ελβετία: δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες και προκηρύξεις συμβάσεων σχετικών με υπηρεσίας κοινής ωφελείας
  • Ανοικτές προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα θεσμικά όργανα, τους οργανισμούς και τα λοιπά όργανα της ΕΕ: δημόσια έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ετήσιος κατάλογος αναδόχων

Ευρωπαϊκοί δημόσιοι διαγωνισμοί (TED)

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τα θεσμικά όργανα της ΕΕ (TED-eTendering)

Περισσότεροι διαγωνισμοί στη διαδικτυακή πύλη για τις χρηματοδοτήσεις και τους διαγωνισμούς (SEDIA)

 

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών που δημοσίευσε η Αντιπροσωπεία της Επιτροπής στην Κύπρο

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο δημοσιεύει σειρά προσκλήσεων υποβολής προσφορών κάθε χρόνο. Λεπτομέρειες για κάθε ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών μπορείτε να βρείτε παρακάτω.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας για τις προσκλήσεις υποβολής προσφορών και τις συμβάσεις για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής προσφορών και τις ευκαιρίες για επιχειρηματική δραστηριότητα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ (EU OJ S 076, 18 Απριλίου 2023), ανοικτή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού για τις εγκαταστάσεις του Οίκου της ΕΕ στη Λευκωσία, Κύπρο, με αριθμό προκήρυξης 230542.

Αριθ. αναφοράς του διαγωνισμού: COMM/NIC/2023/OP/0128

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 15/05/2023, πριν από τις 18:00 μ.μ. ώρα Κύπρου, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=14085&locale=el

 

-----------------

ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ

 

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο επιδιώκει τη δημιουργία και τη διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εργαλείου αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Για τον σκοπό αυτό, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός στο εγγύς μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό έως τις 10 Απριλίου 2023, μέχρι τις 00:00. (ώρα Κύπρου), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: eTendering - Data (europa.eu)

 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε στο συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της ΕΕ (ΕΕ S 221, της 16ης Νοεμβρίου 2022) κλειστή πρόσκληση υποβολής προσφορών για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και υποδοχής για το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Λευκωσία, με αριθμό προκήρυξης 635403.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως τις 13/12/2022, πριν από τις 12:59 μ.μ. ώρα Κύπρου, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=10561&locale=el

------------

Προσκλήσεις υποβολής προσφορών της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο:

Η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο επιδιώκει τη δημιουργία και τη διατήρηση μητρώου περιβαλλοντικής νομοθεσίας και εργαλείου αξιολόγησης της συμμόρφωσης.

Για τον σκοπό αυτό, θα προκηρυχθεί διαγωνισμός στο εγγύς μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό έως τις 17 Ιουλίου 2022, μέχρι τις 23:59 μ.μ. (ώρα Κύπρου), μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11578

------------

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων ενημέρωσης και επικοινωνίας, η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο αναζητεί έναν/μία έμπειρο/-η Υπεύθυνο/-η Σημείου Πληροφόρησης (IPO), ο/η οποίος/-α θα παρέχει υπηρεσίες καθημερινής ενημέρωσης στους πολίτες. Ο/Η υπεύθυνος/-η θα εξασφαλίσει την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συντονισμού και επικοινωνίας του σημείου πληροφόρησης στον χώρο για το κοινό του Σπιτιού της ΕΕ.

Για το σκοπό αυτό θα προκηρυχθεί διαγωνισμός στο εγγύς μέλλον. Οι ενδιαφερόμενοι/-ες μπορούν να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για τον διαγωνισμό έως τις 15 Ιουλίου 2022 και ώρα 23:59, μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=11114

------------

ED-Cyprus-2022. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Αντιπροσωπείας της στην Κύπρο, προκηρύσσει πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την επιλογή νέου εταίρου για τη λειτουργία του EUROPE DIRECT στην Κύπρο κατά την περίοδο 2022-2025, με έμφαση σε δικοινοτικές (ελληνοκυπριακές και τουρκοκυπριακές) δραστηριότητες. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα εδώ. Καταληκτική ημερομηνία: 6 Απριλίου 2022, 18:00:00 ώρα Κύπρου

------------

Επιλογή εταίρων για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων EUROPE DIRECT στην Κύπρο (2021-2025) — Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ED-CY-2020. Τα σχετικά έγγραφα είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/ed-cy-2020.

Προθεσμία: 15 Οκτωβρίου 2020, ώρα 17:00, ώρα Βρυξελλών.

Ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές για τις δημόσιες συμβάσεις

Πληροφορίες σχετικά με τα είδη των διαδικασιών και τους κανόνες δημοσίων διαγωνισμών της ΕΕ, τον τρόπο υποβολής προσφορών για μια σύμβαση και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να ζητηθεί η επανεξέταση μιας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης εντός της ΕΕ.