Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου13 Ιανουαρίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή εντείνει τη δράση της για τον υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εθελοντισμό των νέων

Coronavirus: Solidarity initiatives - Thessaloniki, Greece

Η Επιτροπή, αναλαμβάνοντας μία από τις πρώτες απτές πρωτοβουλίες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022, δημοσίευσε σήμερα την πρότασή της για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων, με στόχο τη διευκόλυνση του διακρατικού εθελοντισμού των νέων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή άλλων προγραμμάτων σε εθνικό επίπεδο.

H προτεινόμενη σύσταση, αναγνωρίζοντας τη βασική συμβολή του εθελοντισμού στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των νέων, και τον ρόλο του στη θετική αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, αποσκοπεί στην ενίσχυση των διαστάσεων της συμμετοχικότητας, της ποιότητας, της αναγνώρισης και της βιωσιμότητας του διακρατικού εθελοντισμού των νέων. Η πρόταση, προς αντιμετώπιση των υπόλοιπων προβλημάτων στην κινητικότητα στον τομέα του εθελοντισμού, εξετάζει τα διδάγματα που αντλήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και κατά την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, το οποίο θα γιορτάσει την 5η επέτειό του το 2022.

Ο αντιπρόεδρος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής μας, κ. Μαργαρίτης Σχοινάς, δήλωσε: «Από το 2017, δεκάδες χιλιάδες νέοι Ευρωπαίοι έχουν κάνει τη διαφορά συμμετέχοντας σε έργα εθελοντισμού και αλληλεγγύης του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης. Με τη σημερινή σύσταση, υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε τον εθελοντισμό για τους νέους, έτσι ώστε πολύ περισσότεροι νέοι να μπορούν να διαδώσουν την αλληλεγγύη και την ελπίδα σε ολόκληρη την Ευρώπη και πέραν αυτής.»

Η επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, δήλωσε: «Ο εθελοντισμός γίνεται όλο και πιο δημοφιλής μεταξύ των νέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην οικοδόμηση μιας καλύτερης Ευρώπης χωρίς αποκλεισμούς. Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποσκοπεί στη βελτίωση της ποιότητας του εθελοντισμού τους και στην άρση των εναπομενόντων εμποδίων στη διασυνοριακή κινητικότητα. Θα συμβάλει στην ενίσχυση των ευκαιριών αλληλεγγύης για τους νέους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Έτους Νεολαίας 2022.»

Η Επιτροπή, με την πρόταση της για τον εθελοντισμό των νέων, καλεί, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη:

  • να διασφαλίσουν ότι η πρόσβαση σε διακρατικές δραστηριότητες εθελοντισμού αποτελεί ρεαλιστική ευκαιρία για όλους τους νέους, συμπεριλαμβανομένων των νέων με λιγότερες ευκαιρίες·
  • να εξετάσουν μέτρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη κατάλληλου και σαφούς νομοθετικού και εκτελεστικού πλαισίου για την υγεία, την ασφάλεια και την προστασία των συμμετεχόντων σε διακρατικές δραστηριότητες εθελοντισμού·
  • να προωθήσουν υψηλό επίπεδο ποιότητας με τους εθνικούς διοργανωτές δραστηριοτήτων εθελοντισμού·
  • να παράσχουν πληροφορίες και να ευαισθητοποιήσουν σχετικά με τα δικαιώματα των εθελοντών·
  • να αυξήσουν την ευαισθητοποίηση σχετικά με τα οφέλη των διακρατικών δραστηριοτήτων εθελοντισμού, μέσω δραστηριοτήτων ενημέρωσης, καθοδήγησης και προβολής·
  • να προωθήσουν τη συνεργασία σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο μεταξύ διοργανωτών που παρέχουν διακρατικές ευκαιρίες εθελοντισμού·
  • να στηρίξουν τις εθελοντικές δραστηριότητες που συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με το κλίμα και το περιβάλλον·
  • να διερευνήσουν νέες τάσεις και εναλλακτικές διαστάσεις και μορφές εθελοντισμού, όπως ο ψηφιακός και ο διαγενεακός εθελοντισμός.

Η Επιτροπή είναι έτοιμη να στηρίξει την εφαρμογή της σύστασης μέσω των μηχανισμών και εργαλείων συνεργασίας της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και των προγραμμάτων της ΕΕ για τη νεολαία, όπως το Erasmus+ και το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης. Η Επιτροπή θα διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές μεταξύ των κρατών μελών και των συναφών εταίρων, αναπτύσσοντας βέλτιστες πρακτικές στον ψηφιακό και διαγενεακό εθελοντισμό, και προωθώντας ευκαιρίες εθελοντισμού μέσω της Ευρωπαϊκής Δικτυακής Πύλης της Νεολαίας, καθώς και ενημερώνοντας σχετικά με αυτές. Θα αναπτύξει επίσης περαιτέρω και θα προωθήσει τα υφιστάμενα εργαλεία επικύρωσης της ΕΕ για τα μαθησιακά αποτελέσματα της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης (EuropassYouthpass), και θα στηρίξει την έρευνα και τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του εθελοντισμού.

Επόμενα βήματα

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση τη σημερινή πρόταση σχετικά με τον διεθνή εθελοντισμό των νέων και τις δράσεις αλληλεγγύης. Δεσμεύεται να υποβάλει έκθεση σχετικά με τη χρήση της σύστασης στο πλαίσιο των εργασιών για την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία και του στρατηγικού πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, με στόχο τον Ευρωπαϊκό Χώρο Εκπαίδευσης και πέραν αυτού.

Ιστορικό

Η πρόταση της Επιτροπής βασίζεται σε διάφορες προηγούμενες εργασίες επί των εν λόγω θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων μίας μελέτης, μίας έκθεσης ομάδας εμπειρογνωμόνων και μίας αξιολόγησης. Της πρότασης προηγήθηκε δημόσια διαβούλευση και χάρτης πορείας της Επιτροπής. Θα αντικαταστήσει τη σύσταση του Συμβουλίου του 2008 σχετικά με την κινητικότητα των νέων εθελοντών ώστε να ληφθούν υπόψη όλες οι εξελίξεις από το 2008.

Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντική δραστηριότητα για τη νεολαία της Ευρώπης: Το 34 % των νέων δήλωσαν το 2019 ότι είχαν συμμετάσχει σε οργανωμένες δραστηριότητες εθελοντισμού κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται συνεχώς, από 24 % το 2011.

Οι νέοι πολίτες της ΕΕ μπορούν να συμμετέχουν σε διακρατικό εθελοντισμό μέσω του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης ή στο πλαίσιο εθνικών ή περιφερειακών προγραμμάτων για τη στήριξη διασυνοριακών δραστηριοτήτων εθελοντισμού (υπάρχουν στην Ιταλία, την Ελλάδα, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Σλοβενία, τη Γαλλία, τη Σλοβακική Δημοκρατία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, την Πολωνία, τη Μάλτα και την Ισπανία). Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης για την περίοδο 2021-2027 ανέρχεται σε 1 δισ. EUR, με περισσότερα από 138 εκατ. EUR να είναι διαθέσιμα το 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση της Επιτροπής για σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με τον εθελοντισμό των νέων

Η Ευρωπαϊκή Δικτυακή Πύλη της Νεολαίας

 

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
13 Ιανουαρίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο