Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα στην Κύπρο

Για να λάβετε απάντηση ή βοήθεια σχετικά με ένα συγκεκριμένο ερώτημα, επικοινωνήστε με ένα από τα παρακάτω δίκτυα:

Άλλες υπηρεσίες και οργανισμοί της ΕΕ

 

Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο

Το Γραφείο Συνδέσμου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο, το οποίο βρίσκεται στο ίδιο κτίριο με την Αντιπροσωπεία, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον ρόλο και τις εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τους Κύπριους ευρωβουλευτές και τις δραστηριότητές τους, καθώς και σχετικά με ζητήματα που εξετάζει επί του παρόντος το Κοινοβούλιο και τα οποία είναι σημαντικά για την Κύπρο και για την Ευρώπη στο σύνολό της.

 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα και το δίκαιο της ΕΕ

Νομικός σύμβουλος «Η Ευρώπη σου» 

Ο νομικός σύμβουλος «Η Ευρώπη σου» είναι δικηγόρος και είναι διαθέσιμος κατόπιν ραντεβού να σας παράσχει δωρεάν συμβουλές σχετικά με τα δικαιώματά σας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το δίκτυο SOLVIT

Το SOLVIT είναι ένα ηλεκτρονικό δίκτυο επίλυσης προβλημάτων στο οποίο τα κράτη μέλη της ΕΕ συνεργάζονται για να επιλύουν χωρίς δικαστικές διαδικασίες τα προβλήματα που προκύπτουν από την πλημμελή εφαρμογή της νομοθεσίας της εσωτερικής αγοράς από τις δημόσιες αρχές.

Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής

Ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής διερευνά καταγγελίες για κακοδιοίκηση από πλευράς των θεσμικών οργάνων ή άλλων οργανισμών της ΕΕ. Τις καταγγελίες αυτές μπορούν να τις υποβάλλουν πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι χωρών της ΕΕ ή ακόμα ενώσεις ή επιχειρήσεις που εδρεύουν στην ΕΕ. Η σημερινή επικεφαλής της υπηρεσίας του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή είναι η Ιρλανδή Emily O’Reilly.

FIN-NET

Το FIN-NET παρέχει ένα δίκτυο εξωδικαστικής επίλυσης διασυνοριακών χρηματοοικονομικών διαφορών εντός του ΕΟΧ, δηλαδή διαφορών μεταξύ καταναλωτών και παρόχων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, όπως τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες κ.λπ.

OLAF — Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης

Η OLAF διερευνά περιπτώσεις απάτης εις βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, περιπτώσεις διαφθοράς και σοβαρών παραπτωμάτων εντός των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων και αναπτύσσει πολιτική για την καταπολέμηση της απάτης για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 

Πληροφορίες για την απασχόληση, την κατάρτιση, την έρευνα και την κινητικότητα

EURES

Το EURES παρέχει πληροφορίες, συμβουλές και υπηρεσίες πρόσληψης/τοποθέτησης (αντιστοίχιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών, καθώς επίσης και προς όφελος οποιουδήποτε πολίτη που επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων.

Eurodesk

Το Eurodesk παρέχει δωρεάν πληροφορίες σχετικά με ευκαιρίες, όπως ταξίδια, εργασία, σπουδές και εθελοντισμό στην Ευρώπη, για νέους ηλικίας 13-30 ετών.

EURAXESS

Το Κέντρο Υπηρεσιών EURAXESS βοηθά τους ερευνητές και την οικογένειά τους να σχεδιάζουν και να οργανώνουν τη μετακίνησή τους σε ξένη χώρα, παρέχοντας βοήθεια σε όλα τα θέματα που σχετίζονται με την κινητικότητα.

 

Πληροφορίες για τα δικαιώματα των καταναλωτών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Κύπρου αποτελεί μέρος ενός πανευρωπαϊκού δικτύου που συμβουλεύει τους πολίτες σχετικά με τα δικαιώματά τους ως καταναλωτών και παρέχει εύκολη πρόσβαση σε μέσα έννομης προστασίας, ιδίως σε περιπτώσεις όπου ο καταναλωτής έχει αγοράσει κάτι από άλλη χώρα (διασυνοριακή συναλλαγή).

RAPEX

Το σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης της ΕΕ για επικίνδυνα μη εδώδιμα προϊόντα διευκολύνει την ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών 31 χωρών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα που βρίσκονται στην αγορά.