Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοίνωση21 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές Ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα αναβολής της καταβολής ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία του κορονοϊού

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα αναβολής της καταβολής ΦΠΑ ύψους 20 εκατ. ευρώ για τη στήριξη των επιχειρήσεων που πλήττονται από την πανδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα που εφαρμόζονται για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού.

Flag_EU_CY

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις. Στο πλαίσιο του προγράμματος, η ενίσχυση θα λάβει τη μορφή αναβολής της καταβολής του ΦΠΑ, με εξαίρεση τους τόκους και τα πρόστιμα που συνδέονται με τα ποσά των οποίων αναβάλλεται η καταβολή. Στόχος του προγράμματος είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα των δικαιούχων και να τους βοηθήσει να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας και μετά απ’ αυτήν. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Ειδικότερα, i) η ενίσχυση θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 30 Ιουνίου 2022· και ii) η καταβολή του ΦΠΑ θα αναβληθεί έως τις 30 Ιουνίου 2023 το αργότερο. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το μέτρο είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το μέτρο βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο και τα άλλα μέτρα που έχει λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας του κορονοϊού είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.102435 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
21 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο