Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο31 Μαΐου 2023Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Η Επιτροπή επιδιώκει την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενηλίκων που χρειάζονται προστασία ή υποστήριξη σε διασυνοριακές καταστάσεις

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο να διασφαλιστεί η διατήρηση της προστασίας των ενηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις.

elderly people

Σήμερα, η Επιτροπή προτείνει νέους κανόνες με στόχο να διασφαλιστεί η διατήρηση της προστασίας των ενηλίκων σε διασυνοριακές υποθέσεις και ο σεβασμός του δικαιώματός τους στην ατομική αυτονομία, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας να κάνουν τις δικές τους επιλογές όσον αφορά το πρόσωπο τους και να προβαίνουν σε μελλοντικές ρυθμίσεις, όταν μετακινούνται εντός της ΕΕ. Οι προτάσεις αφορούν ενήλικες οι οποίοι, λόγω αλλοίωσης ή ανεπάρκειας των προσωπικών τους ικανοτήτων, δεν είναι σε θέση να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Αυτό θα μπορούσε να συνδέεται με ασθένεια που σχετίζεται με την ηλικία, όπως η νόσος του Αλτσχάιμερ, ή να οφείλεται σε παθολογική κατάσταση.

Στο πλαίσιο της αυξανόμενης διασυνοριακής κινητικότητας των πολιτών εντός της ΕΕ, αυτό δημιουργεί πολυάριθμες προκλήσεις. Για παράδειγμα, οι ενδιαφερόμενοι ή οι αντιπρόσωποί τους ενδέχεται να χρειαστεί να διαχειριστούν περιουσιακά στοιχεία ή ακίνητα σε άλλη χώρα, να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό ή να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ. Σε τέτοιες διασυνοριακές καταστάσεις, τα πρόσωπα αυτά συχνά έρχονται αντιμέτωπα με τους πολύπλοκους και ενίοτε αντικρουόμενους κανόνες των κρατών μελών, πράγμα το οποίο οδηγεί σε ανασφάλεια δικαίου και χρονοβόρες διαδικασίες.

Ο προτεινόμενος κανονισμός εισάγει ένα εξορθολογισμένο σύνολο κανόνων οι οποίοι θα ισχύουν εντός της ΕΕ, και ειδικότερα για τον καθορισμό του αρμόδιου δικαστηρίου, του εφαρμοστέου δικαίου, των όρων υπό τους οποίους θα πρέπει να αναγνωρίζεται ένα μέτρο που έχει ληφθεί στην αλλοδαπή ή εξουσία αντιπροσώπευσης που έχει ανατεθεί στην αλλοδαπή, και του τρόπου με τον οποίο οι αρχές μπορούν να συνεργάζονται. Προτείνει επίσης σειρά πρακτικών εργαλείων, όπως:

  • διευκόλυνση της ψηφιακής επικοινωνίας·
  • θέσπιση ευρωπαϊκού πιστοποιητικού αντιπροσώπευσης, το οποίο θα διευκολύνει τους αντιπροσώπους όσον αφορά την απόδειξη της εξουσίας τους σε άλλο κράτος μέλος·
  •  δημιουργία διασυνδεδεμένων μητρώων που θα παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την ύπαρξη προστασίας σε άλλο κράτος μέλος·
  • και προώθηση της στενότερης συνεργασίας μεταξύ των αρχών.

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου προβλέπει ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των ενηλίκων με τη συμμετοχή τρίτων χωρών. Υποχρεώνει όλα τα κράτη μέλη να καταστούν ή να παραμείνουν συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων.

Επόμενα βήματα

Η πρόταση κανονισμού θα πρέπει να συζητηθεί και να εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Ο κανονισμός θα αρχίσει να εφαρμόζεται 18 μήνες μετά την έγκρισή του, και, στη συνέχεια, τα κράτη μέλη θα έχουν στη διάθεσή τους 4 χρόνια για να καταστήσουν ηλεκτρονικούς τους διαύλους επικοινωνίας τους και 5 χρόνια για να δημιουργήσουν μητρώο και να το διασυνδέσουν με μητρώα άλλων κρατών μελών.

Η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο κατόπιν διαβούλευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα κράτη μέλη που δεν είναι ακόμη συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης της Χάγης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων θα έχουν στη διάθεσή τους 2 έτη για να συμμορφωθούν με την απόφαση του Συμβουλίου και να προσχωρήσουν στη σύμβαση.

Ιστορικό

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει νομοθεσία της ΕΕ που να αφορά ειδικά την προστασία των ενηλίκων σε διασυνοριακές καταστάσεις.

Εδώ και πολλά χρόνια, η Επιτροπή προωθεί την κύρωση, από όλα τα κράτη μέλη, της σύμβασης της Χάγης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων, η οποία θεωρείται ευρέως ως ένα αποτελεσματικό και ευέλικτο μέσο ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό σε παγκόσμιο επίπεδο. Παρά τις προσπάθειες της Επιτροπής, πολλά κράτη μέλη δεν έχουν καταστεί συμβαλλόμενα μέρη της σύμβασης. Επί του παρόντος, η σύμβαση εφαρμόζεται μεταξύ των 15 συμβαλλόμενων μερών της, μεταξύ των οποίων τα 12 είναι κράτη μέλη. Η Επιτροπή προτείνει να καταστεί υποχρεωτική η προσχώρηση των κρατών μελών στην εν λόγω σύμβαση.

Επιπλέον, ενώ η σύμβαση περιλαμβάνει ένα ελάχιστο νομικό πλαίσιο για τον εν λόγω τομέα, κατάλληλο για διεθνή εφαρμογή, οι κανόνες αυτοί δεν αξιοποιούν το δυναμικό του χώρου δικαιοσύνης της ΕΕ όπου υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και αμοιβαία εμπιστοσύνη. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή πρότεινε σήμερα κανονισμό που θα βασίζεται στους κανόνες της σύμβασης της Χάγης του 2000 για την προστασία των ενηλίκων, καθώς και στα υφιστάμενα μέτρα της ΕΕ σε άλλους τομείς της διασυνοριακής αστικής δικαιοσύνης. Ο κανονισμός θα προβλέπει πιο σύγχρονους και εξορθολογισμένους κανόνες, κατάλληλους για το πλαίσιο της ΕΕ.

Οι δύο προτάσεις θα προβλέπουν τους αναγκαίους ενιαίους κανόνες και θα αντιμετωπίζουν τα υφιστάμενα κενά και τις ανακολουθίες στη νομική προστασία των ενηλίκων σε διασυνοριακές καταστάσεις. Θα εφαρμόζονται μόνο σε διασυνοριακές υποθέσεις και δεν θα επηρεάσουν τις εθνικές διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου των κρατών μελών όσον αφορά την προστασία των ενηλίκων. Η εν λόγω δέσμη νομοθετικών μέτρων δεν θα ισχύει για τη Δανία, η οποία έχει ρήτρα εξαίρεσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η Ιρλανδία θα είναι σε θέση να αποφασίσει αν θα συμμετάσχει.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με τις προτάσεις για την καλύτερη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ενηλίκων που χρειάζονται προστασία ή υποστήριξη σε διασυνοριακές καταστάσεις  

Πρόταση κανονισμού για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση μέτρων και τη συνεργασία σε θέματα προστασίας των ενηλίκων + παραρτήματα

Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου με την οποία εξουσιοδοτούνται τα κράτη μέλη να καταστούν ή να παραμείνουν συμβαλλόμενα μέρη, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης της 13 Ιανουαρίου 2000 για τη διεθνή προστασία των ενηλίκων + παράρτημα

 

 

Δηλώσεις

Με αυτή την πρόταση επιλύουμε πραγματικά προβλήματα για τα άτομα που τελούν σε κατάσταση νομικής προστασίας ή χρειάζονται υποστήριξη. Ανεξάρτητα από το αν τα άτομα αυτά χρειάζεται να διαχειριστούν περιουσιακά στοιχεία ή ακίνητα σε άλλη χώρα, να αναζητήσουν ιατρική περίθαλψη στο εξωτερικό, να μετεγκατασταθούν σε άλλη χώρα της ΕΕ, οι προτεινόμενοι κανόνες θα προσφέρουν νομική σαφήνεια, θα μειώσουν τον φόρτο και θα ενισχύσουν την προστασία.

κ. Βιέρα Γιούροβα, αντιπρόεδρος για θέματα αξιών και διαφάνειας - 31/05/2023

 

Οι νέοι κανόνες θα απλουστεύσουν σημαντικά τις διασυνοριακές διαδικασίες για ενήλικες που χρειάζονται νομική υποστήριξη ή προστασία, θα βελτιώσουν την ασφάλεια δικαίου, θα μειώσουν το κόστος και τη διάρκεια των διασυνοριακών διαδικασιών και θα διασφαλίσουν τα δικαιώματα των ενηλίκων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός τους στην αυτονομία. Οι προτάσεις θα ενισχύσουν περαιτέρω το ευρωπαϊκό μας σύστημα απονομής δικαιοσύνης με τη δημιουργία μέσων συνεργασίας, στο πλαίσιο των οποίων θα προστατεύονται οι πλέον ευάλωτοι.

κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, επίτροπος Δικαιοσύνης - 31/05/2023

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
31 Μαΐου 2023 (Τελευταία επικαιροποίηση την/στις: 31 Μαΐου 2023)
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο