Skip to main content
Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciliği
Gazete makalesi8 Temmuz 20219 min read

Yeni Nesil AB: Avrupa Komisyonu Kıbrıs'ın 1,2 milyar Euro'luk toparlanma ve dayanıklılık planını onayladı

Avrupa Komisyonu bugün Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planına ilişkin olumlu bir değerlendirmeyi kabul etti.

Visit of Ursula von der Leyen, President of the European Commission, to Cyprus

Bu, AB'nin Toparlanma ve Dayanıklılık Kolaylığı kapsamında toplam 1,2 milyar € hibe ve kredi ödemesine yönelik önemli bir adımdır. Bu finansman, Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planında belirtilen önemli yatırım ve reform önlemlerinin uygulanmasını destekleyecek. Kıbrıs'ın COVID-19 pandemisinden daha güçlü bir şekilde çıkmasını sağlamada kilit bir rol oynayacak.

RRF, AB genelinde yatırımları ve reformları desteklemek için (mevcut fiyatlarla)  800 milyar Euro sağlayacak olan NextGenerationEU'nun merkezinde yer alıyor. Kıbrıs planı, yeşil ve dijital geçişleri benimseyerek ortak Avrupa zorluklarını ele almak, ekonomik ve sosyal dayanıklılığı ve Tek Pazar'ın uyumunu güçlendirmek için COVID-19 krizine karşı eşi benzeri görülmemiş  koordineli bir AB müdahalesinin bir parçasını oluşturuyor.

Komisyon, Kıbrıs planını RRF Tüzüğünde belirtilen kriterlere göre değerlendirdi. Komisyonun analizi, özellikle Kıbrıs planında belirtilen yatırımların ve reformların yeşil ve dijital geçişleri destekleyip desteklemediği; Avrupa Sömestrinde belirlenen zorlukların etkin bir şekilde ele alınmasına katkıda bulunulması; büyüme potansiyelini, istihdam yaratması ve ekonomik ve sosyal dayanıklılığını güçlendirmek olarak ortaya çıktı.

 

Kıbrıs'ın yeşil ve dijital geçişini güvence altına almak

Komisyonun değerlendirmesi, Kıbrıs planının, plan için ayrılan toplam bütçenin  %41'ini iklim hedeflerini destekleyen önlemler için ayırdığını tespit ediyor. Plan, yeşil vergilendirmenin getirilmesi, elektrik piyasasının serbestleştirilmesi, binalarda enerji yenilemelerinin kolaylaştırılması ve elektrikli hareketliliğin hızlandırılması ile ilgili reformları içeriyor. Plan ayrıca evleri, işletmeleri, belediyeleri ve daha geniş kamu sektörü ve sivil toplum kuruluşlarını ('STK'lar') hedefleyen geniş bir yelpazede enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarını içeriyor. Plan, akıllı sayaçların toplu olarak piyasaya sürülmesiyle ilgili yatırımların yanı sıra, özellikle yenilenebilir kaynaklardan daha temiz kaynaklardan elektrik üretimine yardımcı olması gereken EuroAsia Interconnector projesini içeriyor.

Komisyonun değerlendirmesi, Kıbrıs planının toplam bütçesinin %23'ünü dijital geçişi destekleyen önlemlere ayırdığını ortaya koyuyor. Dijital geçişle ilgili önlemler planın tamamında yer alıyor. Plan, çok yüksek kapasiteli geniş bant ile kapsama sağlamayı amaçlayan bir dizi önlem yoluyla bağlantıya önemli yatırımlar içeriyor. Okullarda dijital altyapıyı ve müfredatı geliştirerek, öğretmenleri eğiterek ve dijital beceri eğitim programlarına yatırım yaparak dijital eğitimi ve becerileri teşvik ediyor. Ayrıca, kamu hizmetlerinin dijitalleştirilmesini ve mahkeme sisteminin dijital dönüşümünü teşvik etmesi beklenen projeleri de içeriyor.

 

Kıbrıs'ın ekonomik ve sosyal dayanıklılığının güçlendirilmesi

Komisyon, Kıbrıs planının, Kıbrıs'a yönelik ülkeye özgü tavsiyelerde belirtilen ekonomik ve sosyal sorunların tümünün veya önemli bir alt kümesinin ele alınmasına katkıda bulunan, karşılıklı olarak birbirini güçlendiren kapsamlı bir dizi reform ve yatırım içerdiğini düşünüyor.

Plan, özellikle gençlerin istihdamına odaklanarak kamu istihdam hizmetlerini güçlendirmeye yönelik önlemleri içeriyor. Eğitim ve öğretimin kalitesini artırmak için önlemler sağlıyor. Plan ayrıca, ücretsiz zorunlu okul öncesi eğitimi dört yaşından itibaren başlatarak, tüm çocuklar ve tam zamanlı işgücü piyasası için eşit fırsatları teşvik etmeyi amaçlayan erken çocuk eğitimi konusunda ulusal bir eylem planıyla birlikte çocuk bakım merkezlerine yatırım yaparak erken çocuk eğitimini ve bakımını ve bakıcıların, özellikle kadınların katılımını  da destekliyor. Planın uygulanmasının, iletişim sistemleri ve e-Sağlık yatırımlarını teşvik etmenin yanı sıra altyapı ve ekipmanı iyileştirmeyi ve özel bilgi sistemleri kurmayı amaçlayan önlemler yoluyla sağlık ve sivil koruma sistemlerinin kapasitesini, kalitesini ve direncini güçlendirmesi bekleniyor. Ulusal Tanıtım Ajansının kurulması ve finansman programları ve planlarının uygulamaya konulmasının, özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için finansmana ve likiditeye erişimi iyileştirmesi bekleniyor. Araştırma ve inovasyona yönelik hibe programlarının yanı sıra merkezi bir bilgi transfer ofisinin kurulmasının araştırma ve inovasyona yapılan yatırımları artırması bekleniyor. Plan, özel bir eylem planının yanı sıra kredi alanlar ve kredi sağlayıcılar için çalışma ortamını iyileştirmeye yönelik tedbirler yoluyla bankacılık sektöründeki eski sorunlu kredilerle ilgili riskleri azaltmayı amaçlıyor.

Plan, Kıbrıs'ın ekonomik ve sosyal durumuna kapsamlı ve yeterince dengeli bir müdahaleyi temsil ediyor ve böylece RRF Tüzüğü'nde atıfta bulunulan altı sütunun tümüne uygun şekilde katkıda bulunuyor.

 

Amiral gemisi yatırım ve reform projelerini desteklemek

Kıbrıs planı, yedi Avrupa amiral gemisi bölgesinin tamamında projeler öneriyor. Bunlar, istihdam ve büyüme yaratan ve ikiz geçiş için gerekli olan alanlarda tüm Üye Devletler için ortak olan konuları ele alan özel yatırım projeleridir. Örneğin Kıbrıs, KOBİ'lerde, belediyelerde ve daha geniş kamu sektöründe enerji verimliliği yatırımlarını teşvik etmek için 40 milyon € ve yetersiz hizmet alan alanlarda çok yüksek kapasiteli ağların genişletilmesi için 35 milyon € yatırım yapmayı teklif etti.

Değerlendirme ayrıca, planda yer alan önlemlerin hiçbirinin, RRF Yönetmeliğinde belirtilen gereklilikler doğrultusunda çevreye önemli ölçüde zarar vermediğini de ortaya koyuyor.

Kıbrıs tarafından uygulamaya konulan kontrol sistemleri, Birliğin mali çıkarlarını korumak için yeterli görülüyor. Plan, ulusal makamların, fonların kullanımına ilişkin çıkar çatışması, yolsuzluk ve dolandırıcılık olaylarını nasıl önleyecekleri, tespit edecekleri ve düzeltecekleri konusunda yeterli ayrıntı sağlıyor.

Kolej üyeleri şunları söyledi:

Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen şunları söyledi: “Avrupa Komisyonu'nun Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planına ilişkin olumlu değerlendirmesini sunmaktan memnuniyet duyuyorum. Plan, Kıbrıs'ın yeşil ve dijital geçişlerinin güvence altına alınması üzerinde gerçek ve anlamlı bir etkiye sahip olacak. Fonların önemli bir kısmı, orman yangınlarına karşı koruma da dahil olmak üzere iklim değişikliğiyle mücadeleye ayrılacak. Enerji verimliliğini, sürdürülebilir hareketliliği teşvik etmek, eğitim ve öğretimi iyileştirmek ve bağlanabilirliği genişletmek için ilave tedbirler, Kıbrıs'ı fırsatlardan yararlanmak ve ikiz geçişin sunduğu zorluklarla yüzleşmek için iyi bir konumda bırakacak. NextGenerationEU'nun bu önemli projeleri desteklemek için 1,2 milyar Euro sağlayacak olmasından gurur duyuyorum."

İnsanlar İçin Çalışan Ekonomiden Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis şunları söyledi: “Kıbrıs geniş kapsamlı bir toparlanma planı sundu. Temel sosyo-ekonomik sorunları çözmek ve ülkeyi daha yeşil ve daha dijital bir yola sokmak için önemli reformlar ve yatırımlar içeriyor. Kıbrıs, enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapmayı, su ve atık yönetimini iyileştirmeyi ve elektrik şebekesini Girit'teki Yunan şebekesine bağlamak için 'EuroAsia Interconnector' projesine katkıda bulunmayı planlıyor. Çok yüksek kapasiteli geniş bant kapsama alanını artırmak, dijital eğitim ve becerileri teşvik etmek ve kamu hizmetlerini ve mahkemelerini dijitalleştirmek için önemli yatırımlar yapacak. Ekonomik açıdan, bankaların elindeki takipteki kredilerden kaynaklanan riskleri ele almaya, kredi alanlar ve hizmetler için çalışma ortamını iyileştirmeye ve daha küçük işletmeler için finansmana ve likiditeye erişimi artırmaya odaklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sosyal boyut, erken çocuk eğitimi ve bakımına verilen desteğin yanı sıra daha fazla gencin işe alınmasına ve fırsat eşitliğinin teşvik edilmesine yönelik tedbirlerle güçlü bir şekilde öne çıkıyor. Bu plan tam olarak yürürlüğe girdiğinde, Kıbrıs'ın krizden daha güçlü bir şekilde çıkmasını sağlayacak."

Ekonomiden Sorumlu Komisyon Üyesi Paolo Gentiloni şunları söyledi: “Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planının Komisyonu tarafından onaylanmasıyla birlikte ülke, ekonomisinin yenilenmesini desteklemek için 1,2 milyar Euro'luk finansmana erişmeye bir adım daha yaklaşıyor. Kıbrıs, iklim geçişinde ve dijital rekabet gücünü artırmada önemli ilerleme kaydetmek için NextGenerationEU tarafından sunulan fırsatı değerlendiriyor. Adayı Yunan elektriğine ve yüksek kapasiteli genişbant ağlarına bağlayan projeler özellikle Kıbrıs için faydalı olacak. Kıbrıs vergi sisteminin agresif vergi planlamasını kolaylaştıran bu özelliklerini ele alma taahhütlerini de memnuniyetle karşılıyorum.”

 

Sonraki adımlar

Komisyon bugün, RRF kapsamında Kıbrıs'a 1,2 milyar € hibe ve kredi sağlanmasına yönelik bir Konsey Uygulama Kararı önerisini kabul etti. Konsey'in, Komisyon'un önerisini kabul etmesi için kural olarak dört haftası olacak.

Konseyin planı onaylaması, ön finansman olarak Kıbrıs'a 157 milyon € ödenmesine izin verecek. Bu, Kıbrıs için tahsis edilen toplam bütçenin %13'ünü temsil ediyor.

Komisyon, yatırımların ve reformların uygulanmasındaki ilerlemeyi yansıtarak, Konsey Uygulama Kararında belirtilen kilometre taşlarının ve hedeflerin tatmin edici bir şekilde yerine getirilmesine dayalı olarak ilave ödemelere izin verecek.

 

 

Daha fazla bilgi için

Sorular ve Cevaplar: Avrupa Komisyonu Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planını onayladı

İyileşme ve Dayanıklılık Tesisi: Sorular ve Cevaplar

Kıbrıs'ın toparlanma ve dayanıklılık planı hakkında bilgi formu

Kıbrıs için toparlanma ve dayanıklılık planının değerlendirilmesinin onaylanmasına ilişkin Konsey Uygulama Kararı Önerisi

Kıbrıs için toparlanma ve dayanıklılık planının değerlendirilmesinin onaylanmasına ilişkin Konsey Uygulama Kararı Önerisine Ek

Konsey Uygulama Kararı teklifine eşlik eden personel çalışma belgesi

İyileştirme ve Dayanıklılık Tesisi

İyileştirme ve Dayanıklılık Tesisi Yönetmeliği

 

Detaylar

Yayın tarihi
8 Temmuz 2021