Skip to main content
European Commission logo
Representation in Cyprus
Basın açıklaması25 Kasım 2021Representation in Cyprus

Avrupa’da Demokrasi: Komisyon, siyasi reklamcılık, seçim hakları ve parti finansmanıyla ilgili yeni yasalar belirledi

Avrupa Komisyonu bugün, seçim bütünlüğünü korumayı ve demokratik tartışmayı açmayı amaçlayan tedbirlerin bir parçası olarak şeffaflık ve siyasi reklamcılığın hedeflenmesi hakkında bir teklif sundu.

European Democracy

Önerilen kurallar, herhangi bir siyasi reklamın açıkça bu şekilde etiketlenmesini gerektirecek ve bunun için kimin ve ne kadar ödediği gibi bilgileri içerecek. Siyasi hedefleme ve güçlendirme tekniklerinin daha önce benzeri görülmemiş ayrıntılarla kamuya açıklanması gerekecek ve hassas kişisel verilerin bireyin açık rızası olmadan kullanılması yasaklanacak. Komisyon ayrıca, AB'nin “mobil vatandaşları” ile Avrupa ve belediye seçimlerinde ve ayrıca Avrupa siyasi partileri ve vakıflarında oy kullanma haklarına ilişkin mevcut AB kurallarının güncellenmesini öneriyor.

Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Vera Jourová şunları söyledi: “Seçimler, opak ve şeffaf olmayan yöntemlerden oluşan bir rekabet olmamalıdır. İnsanlar bir reklamı neden gördüklerini, bunun için kimin ödediğini, ne kadarını, hangi mikro-hedefleme kriterlerinin kullanıldığını bilmelidir. Yeni teknolojiler, manipülasyon için değil, özgürleşme için araçlar olmalıdır. Bu iddialı teklif, siyasi kampanyalara eşi görülmemiş düzeyde şeffaflık getirecek ve şeffaf olmayan hedefleme tekniklerini sınırlayacak.”

Adaletten sorumlu  Komisyon Üyesi Didier Reynders şunları söyledi: “Adil ve şeffaf seçimler, canlı ve işleyen bir toplumun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu nedenle, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine ve AB genelinde belediye seçimlerine kapsayıcı ve eşit katılımı desteklememiz gerekiyor. Siyasi reklamcılık önerisi ile kişisel verilerin siyasi hedefleme bağlamında kullanımını güvence altına alıyor, demokratik süreci koruyoruz. Demokrasi için ortak çalışmamızda hep birlikte ilerliyoruz”.

Şeffaflık ve siyasi reklamcılığın hedeflenmesiyle ilgili açık kurallar

Dijital geçiş sürerken, insanların ücretli siyasi içeriğe (çevrimdışı ve çevrimiçi) bakıp bakmadıklarını kolayca ayırt edebilmeli ve dezenformasyon, müdahale ve manipülasyon olmadan açık tartışmalara katılabilmeleri gerekiyor. İnsanlar, bir siyasi reklama kimin sponsor olduğunu ve nedenini açıkça görebilmeli. Şeffaflık ve siyasi reklamların hedeflenmesine ilişkin önerilen Yönetmelikte belirtilen ana önlemler şunları içeriyor:

  • Kapsam: Siyasi reklamlar, bir siyasi aktör tarafından, onun adına veya adına yapılan reklamların yanı sıra, bir seçim veya referandumun, bir yasama veya düzenleyici sürecin veya oy verme davranışının sonucunu etkilemekle yükümlü, soruna dayalı reklamlar olarak adlandırılan reklamları kapsayacak.
  • Şeffaflık etiketleri: Ücretli siyasi reklamlar açıkça etiketlenmeli ve bir dizi önemli bilgi sağlamalıdır. Bunlar arasında, göze çarpan bir şekilde gösterilen sponsorun adını ve (1) siyasi reklama harcanan miktarı, (2) kullanılan fonların kaynaklarını ve (3) reklam ile ilgili seçimler veya referandumlar arasındaki herhangi bir bağlantıyı da içeriyor.
  • Hedefleme ve amplifikasyon için katı koşullar: Etnik köken, dini inançlar veya cinsel yönelim gibi hassas kişisel verileri kullanan veya çıkarsayan siyasi hedefleme ve amplifikasyon teknikleri yasaklanacak. Bu tür tekniklere ancak ilgili kişinin açık rızası alındıktan sonra izin verilecek. Siyasi, felsefi, dini veya sendikal amaçlı vakıfların, derneklerin veya kâr amacı gütmeyen kuruluşların meşru faaliyetleri bağlamında, kendi üyelerini hedef aldığında hedeflemeye de izin verilebilir. İlk kez reklamlarda kişinin hangi temelde hedeflendiğine dair net bilgilerin yer alması ve diğerlerinin yanı sıra hangi birey gruplarının hangi kriterlere göre ve hangi amplifikasyon araçları veya yöntemleriyle hedef alındığının yayınlanması zorunlu hale gelecek. Siyasi hedefleme ve güçlendirmeden yararlanan kuruluşların, bu tür tekniklerin kullanımına ilişkin bir iç politika benimsemesi, uygulaması ve kamuoyuna açıklaması gerekecek. Tüm şeffaflık gereklilikleri karşılanamıyorsa, siyasi bir ilan yayınlanamaz.
  • İhlaller için para cezaları: Siyasi reklamların şeffaflığına ilişkin kurallar ihlal edildiğinde Üye Devletlerin etkili, orantılı ve caydırıcı para cezaları vermeleri gerekecek. Önerilen Yönetmelik kapsamında, Ulusal Veri Koruma Makamları, kişisel verilerin siyasi hedeflemede kullanımını özellikle izleyecek ve AB veri koruma kurallarına uygun olarak para cezaları verme yetkisine sahip olacak.

AB siyasi partileri ve vakıfları ile seçim haklarına ilişkin AB kurallarının güncellenmesi

Komisyon ayrıca, Avrupa siyasi partilerinin ve vakıflarının finansmanına ilişkin AB kurallarının gözden geçirilmesini teklif etti. Mevcut çerçeve, partilerin ve vakıfların AB vatandaşlarının sesini temsil etme misyonlarını yerine getirmelerini engelleyen bir takım boşluklara sahipti. Yönetmelikte yapılan güncellemeler, Avrupa siyasi partilerinin kendi ulusal üye partileriyle ve sınırlar arası etkileşimlerini kolaylaştırmayı, özellikle siyasi reklam ve bağışlarla ilgili olarak şeffaflığı artırmayı, aşırı idari yükü azaltmayı ve Avrupa siyasi partileri ve vakıflarının mali sürdürülebilirliğini artırmayı amaçlıyor.

+Son olarak, Komisyon, farklı bir Üye Devlette ikamet eden AB vatandaşları için Avrupa seçimleri ve belediyelere ilişkin mevcut kuralların kendi vatandaşlık durumlarına (“mobil AB vatandaşları”) güncellenmesini önerdi. Bu tür yaklaşık 13,5 milyon vatandaş varken, çok azı Avrupa ve belediye seçimlerinde oy kullanma hakkını kullanıyor. 2024'teki Avrupa seçimlerinden önce kapsayıcı katılımı sağlamak için Komisyon, diğerlerinin yanı sıra, bu tür vatandaşları seçim hakları konusunda proaktif olarak bilgilendirme, seçmen veya aday olarak kayıt için standart şablonlar kullanma yükümlülüğü de dahil olmak üzere, seçim haklarına ilişkin mevcut Direktiflerde hedeflenen değişiklikler önermektedir. ve bölgede ikamet eden hareketli AB vatandaşları tarafından yaygın olarak konuşulan dilin kullanımı. Öneri aynı zamanda, AB'nin hareketli vatandaşlarının geldikleri ülkedeki seçmen kütüğünden silinmemeleri için güvenceler de içeriyor.

Sonraki Adımlar

Öneriler şimdi Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından tartışılacak. 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerinin en yüksek demokratik standartlar altında yapılmasını sağlamak için amaç, yeni kuralların 2023 baharına kadar, yani seçimlerden bir yıl önce yürürlüğe girmesi ve Üye Devletler tarafından tam olarak uygulanmasıdır.

Kısa Bilgi

Başkan von der Leyen, Siyasi yönergelerinde Avrupa demokrasisi için yeni bir adım atma önceliğinin bir parçası olarak, ücretli siyasi reklamlar konusunda daha fazla şeffaflık ve Avrupa siyasi partilerinin finansmanına ilişkin daha net kurallar sağlamak için yasama önerilerini duyurdu.

Aralık 2020'de kabul edilen Avrupa Demokrasi Eylem Planı'nda Komisyon, siyasi reklamcılıkla ilgili zorluklara ve kullanıcıların kişisel verilerine dayalı reklamları hedeflemek için kullanılan yeni tekniklerle bağlantılı konulara ilişkin ilk değerlendirmesini sundu. Verilerin düzgün bir şekilde elde edilip edilmediğine bakılmaksızın, bu teknikler vatandaşların güvenlik açıklarından yararlanmak için kötüye kullanılabilir. AB vatandaşları nesnel, açık ve çoğulcu bilgi alma hakkına sahiptir. Bu özellikle önemlidir çünkü yakın geçmişte yapılan bir Eurobarometer anketine göre Avrupalıların yaklaşık %40’ı, siyasi bir reklam olup olmadığını kolayca belirleyemedikleri içeriğe maruz kalıyor.

Önerilen Tüzük, Genel Veri Koruma Tüzüğü(‘GVKT’) ve bir kez kabul edildiğinde çevrimiçi platformlarda reklamcılık için kapsamlı şeffaflık, hesap verebilirlik ve sistem tasarımı kuralları ve aynı zamanda siyasi konularla ilgili olacak olan önerilen Dijital Hizmetler Yasası(‘DHY) da dahil olmak üzere ilgili AB yasalarını temel alıp  tamamlıyor. En son yayınlanan Komisyon rehberliğine dayalı olarak Dezenformasyonla ilgili öz-düzenleyici Uygulama Kurallarının güncellenmesi de önerilen Tüzüğü tamamlamış olacak.

Avrupa siyasi partilerinin ve Avrupa siyasi vakıflarının statüsü ve finansmanına ilişkin Yönetmelik, yalnızca 2019 Avrupa Parlamentosu seçimlerinde uygulanan yeni bir mevzuat parçasıdır. Ancak, mevcut düzenleyici çerçevede, Avrupa siyasi partilerinin ve vakıflarının bir Avrupa siyasi alanı oluşturmaya yardımcı olma misyonlarını yerine getirmelerini engelleyen bir dizi boşluk tespit edildi. Bu nedenle Komisyon bugün bu Tüzüğü yeniden düzenlemek için bir teklif sunuyor.

Kökenlerinden farklı bir Üye Devlette ikamet eden AB vatandaşları - mobil AB vatandaşları - ikamet ettikleri Üye Devlette Avrupa Parlamentosu seçimlerinde ve belediye seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkına sahiptir. Yine de katılımları, ev sahibi Üye Devletin vatandaşı olan vatandaşlardan daha düşüktür. Bu kısmen, ikamet edilen bir Üye Devletteki karmaşık kayıt süreçlerinden veya haklarına ilişkin net bilgi eksikliğinden kaynaklanıyor. Bu, mobil AB vatandaşlarının oy haklarını kullanmalarını zorlaştırıp dolayısıyla demokratik haklarını baltalıyor. Bu endişeleri gidermek için, ilgili yasal çerçeveyi, yani Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkına ilişkin Direktifi ve belediyeler seçimlerinde oy kullanma ve aday olma hakkının kullanılmasına ilişkin Direktifinin güncellenmesi öneriliyor.

Daha Fazla Bilgi için

Demokrasi ve Seçim Bütünlüğünün Güçlendirilmesi Paketine İlişkin Sorular ve Cevaplar

Avrupa demokrasisi hakkında bilgi formu: siyasi reklamcılık ve hedeflemeye ilişkin yeni şeffaflık kuralları

Başkan Yardımcısı Vera Jourová'nın siyasi reklamcılıkla ilgili videosu

Seçim hakları web sayfası – tüm yasal dosyalar ve ekler

Avrupa Demokrasi Eylem Planı

 

Detaylar

Yayın tarihi
25 Kasım 2021
Yazar
Representation in Cyprus