Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması9 Aralık 2021Representation in Cyprus

Komisyon, 'AB suçları' listesini nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletmeyi teklif ediyor

Bugün Avrupa Komisyonu, Başkan von der Leyen'in 2020 Birliğin Durumu konuşmasında açıkladığı gibi, 'AB suçları' listesini nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletme girişimi sunuyor.

Weekly meeting of von der Leyen Commission, 01/12/2021

Nefret söylemi ve nefret suçu, Avrupa'da büyük bir artış gördü ve çevrimdışı ve çevrimiçi olarak özellikle ciddi ve endişe verici bir fenomen haline geldi. AB çapındaki bu sorunun üstesinden gelmek için ortak AB eylemi gerekiyor. Ancak, şu anda AB düzeyinde nefret söylemini ve nefret suçunu suç saymak için yasal bir dayanak bulunmuyor. Avrupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'daki (ABİİA) mevcut AB suçları listesinin, tüm AB Üye Devletlerinde geçerli olan cezai suçların ve yaptırımların nasıl tanımlanacağına ilişkin asgari ortak kuralların sağlanması için genişletilmesi gerekiyor. Bugün yapılan girişim, AB suçları listesinin genişletilmesi sürecindeki ilk adımdır. Bir sonraki adım, Komisyon bir yasama önerisi sunmadan önce Üye Devletlerin girişimi onaylaması olacak.

Değerler ve Şeffaflıktan Sorumlu Başkan Yardımcısı Věra Jourová şunları söyledi: “Avrupa'da nefrete yer yok. Nefret, temel değerlerimize ve ilkelerimize aykırıdır. Nefretin Avrupa'nın her yerinde aynı şekilde suç sayıldığından emin olmak için AB'nin eylemine ihtiyacımız var.”

Adaletten sorumlu Komisyon Üyesi, Didier Reynders şunları söyledi: “AB genelinde nefret söylemi ve nefret suçunun yarattığı zorluklara, şimdi ve gelecekte, güçlü bir yanıt vermemiz gerekiyor. Bugün yapılan girişim, çoğulculuğa ve kapsayıcılığa karşı bu tür tehditlere karşı daha etkili bir Avrupa yanıtına yönelik önemli bir adımdır. Böyle bir olgunun demokrasilerimizi zayıflatmasına izin vermeyeceğiz.”

İletişimin temel unsurları:

Bugün açıklanan girişim, ABİİA'nin 83(1) Maddesinde belirtilen kriterler ışığında AB suçları listesini nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletmek için kanıtlar ortaya koyuyor:

  • Nefret söylemi ve nefret suçunun sınır ötesi boyutu: Çevrimiçi nefret söylemi hızla yayılıyor ve herkes tarafından her yerden erişilebiliyor. Nefret söylemi ve nefret suçunun arkasındaki ideolojiler uluslararası alanda geliştirilebilir ve çevrimiçi olarak hızla paylaşılabilir. Nefret suçları, çeşitli ülkelerden üyeleri olan ağlar tarafından işlenebilir.
  • Nefret söylemi ve bir suç alanı olarak nefret suçu: Komisyon, nefret söyleminin ve nefret suçunun içsel bir özelliği paylaştıkları için bir suç alanı olduğunu düşünüyor, yani paylaşımda bulunan (veya paylaşım olarak algılanan) kişileri veya kişi gruplarını hedef alan 'nefret' aynı korunan özellikler.
  • Nefret söylemi ve özellikle ciddi bir suç alanı olarak nefret suçu: Nefret söylemi ve nefret suçu, Avrupa Birliği Antlaşması'nın 2. ve 6. maddelerinde ve ayrıca Şartlar'da güvence altına alınan AB ortak değerlerini ve temel haklarını baltaladıkları için özellikle ciddi suçlardır. Bireyler, toplulukları ve genel olarak toplum üzerinde zararlı etkileri vardır.
  • Suçlardaki artış: Çeşitli ekonomik, sosyal ve teknolojik değişim ve gelişmelere bağlı olarak iki olguda da sürekli bir artış oldu. COVID-19 pandemisi bu artışa katkıda bulunan faktörlerden biri oldu.
  • AB suçları listesini genişletmenin alternatifi yok: Nefret söylemi ve nefret suçu, AB Üye Devletlerinde değişen derecelerde suç kapsamına giriyor. Yalnızca AB suçları listesinin nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletilmesi, bu tür eylemlerin mağdurlarının tutarlı bir şekilde korunmasıyla birlikte, bu olgulara AB düzeyinde etkili ve kapsamlı bir ceza hukuku yaklaşımı sağlayabilir.

Sonraki Adımlar

Konsey'in, Avrupa Parlamentosu'nun onayını aldıktan sonra, nefret söylemi ve nefret suçunu ABİİA'nın 83(1). Maddesinde belirtilen kriterleri karşılayan başka bir suç alanı olarak tanımlayan bir kararı oybirliğiyle kabul etmesi gerekiyor.

Bunu takiben Komisyon, olağan yasama prosedürüne uygun olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey tarafından kabul edilecek nefret söylemi ve nefret suçunun tanımları ve yaptırımlarına ilişkin asgari kuralları belirleyen mevzuatın kabul edilmesini önerebilir.

Kısa Bilgi

Bugün yayınlanan harici çalışma, nefret söylemi ve nefret suçlarının ölçeğini ve endişe verici eğilimini doğruluyor. Pandemi sırasında örneğin Romanlara, Yahudilere, Müslümanlara ve Asya kökenli kişilere veya bu tür kökenli olduğu düşünülen kişilere karşı, ırkçı saldırılar ve dayaklar, şiddetli zorbalık, tehditler ve ırkçı tacizler de dahil olmak üzere ortaya çıkan nefret düzeyindeki artış arttı. Kaynaklar, genç kadın ve kızların %52'sinin tehditler ve cinsel taciz de dahil olmak üzere çevrimiçi şiddete maruz kaldığını, engelli kişilerin ise nefret suçları da dahil olmak üzere şiddet içeren suçların kurbanı olma ve tacizle karşı karşıya kalma riskinin diğer kişilere göre daha fazla olduğunu tespit etti.

Nefret suçu ve nefret söylemi, AB Antlaşması'nın 2. Maddesinde belirtilen temel Avrupa değerlerine aykırıdır.  AB'nin İşleyişine İlişkin Antlaşma'nın ('TFEU') 83(1) Maddesi uyarınca, Avrupa Parlamentosu ve Konsey, sınır ötesi boyutu olan özellikle ciddi suç alanlarında cezai suçların ve yaptırımların tanımlanmasına ilişkin asgari kurallar belirleyebilir. Bu tür alanlar örneğin terörizm, insan ticareti ve kadın ve çocukların cinsel sömürü olabiliyor. Konsey, suçlardaki artışlara dayalı olarak, bunlar gibi diğer alanları belirleyen bir karar kabul edebilecek ve ikinci bir adımda, Komisyon'un AB düzeyinde nefret söylemi ve nefret suçunu ele almak için sağlam bir çerçeve önermesini sağlayabilecek.

AB düzeyinde, ceza hukuku yoluyla ırkçılık ve yabancı düşmanlığının belirli biçimleri ve ifadeleriyle mücadeleye ilişkin Konsey Çerçeve Kararı aracılığıyla ırkçı ve yabancı düşmanı nefret söylemi ve nefret suçuna karşı güçlü bir ortak yanıt için halihazırda bir çerçeve mevcuttur. Çerçeve Kararı, ırkçılığın ve yabancı düşmanlığının ciddi tezahürlerinin AB genelinde etkili, orantılı ve caydırıcı cezai yaptırımlarla cezalandırılmasını sağlamayı amaçlıyor. Üye Devletlerin ırk, renk, din, soy veya ulusal veya etnik köken temelinde nefret söylemini, yani alenen şiddet veya nefrete teşviki suç saymasını gerektirir. Ayrıca Üye Devletlerin, nefret söylemi dışındaki suçlar için, bu tür ırkçı ve yabancı düşmanı saiklerin ağırlaştırıcı bir neden olarak değerlendirilmesini veya alternatif olarak, cezaların belirlenmesinde bu tür saiklerin dikkate alınabilmesini sağlamasını gerektiriyor.

Komisyon, Üst Düzey Grubun Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı ve diğer hoşgörüsüzlük biçimleriyle mücadele konusundaki çalışmaları aracılığıyla, Üye Devletlerin Çerçeve Kararı etkin bir şekilde uygulama çabalarını destekliyor.

Bugün yapılan girişimin çevrimiçi yasadışı nefret söylemiyle mücadeleye ilişkin AB Davranış Kuralları, önerilen Dijital Hizmetler Yasası, çevrimiçi terör içeriklerine yönelik Yönetmelik ve AB İnterneti Formu gibi yasadışı nefret söylemi ve şiddet içeren aşırılık yanlısı ideolojiler ve çevrimiçi terörizme karşı koymak için daha geniş bir AB eylemleri dizisinin bir parçasıdır.

Bu girişim, AB Irkçılık Karşıtı Eylem Planı 2020-2025'i ve antisemitizmle mücadele ve AB'deki Yahudi yaşamını teşvik etme Stratejisini ve ayrıca 2020-2025 Cinsiyet Eşitliği Stratejisini destekleyecek.

Daha Fazla Bilgi için

Bildiri - Daha kapsayıcı ve koruyucu bir Avrupa: AB suçları listesinin nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletilmesi

AB suçları listesinin nefret söylemi ve nefret suçunu kapsayacak şekilde genişletilmesine ilişkin Komisyon önerisine Ek

Bilgi Formu - AB suçları listesi nasıl genişletilir: Adım Adım

İnternet sayfası

 

Detaylar

Yayın tarihi
9 Aralık 2021
Yazar
Representation in Cyprus