Skip to main content
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi24 Ocak 2023Representation in Cyprus4 min read

Gıda güvenliği ve ekosistem direnci: Komisyon, tozlayıcılara karşı önlemleri artırıyor

Komisyon bugün, 2018 AB Tozlayıcılar Girişimi'ni revize ederek, Avrupa'da yabani tozlaşan böceklerdeki endişe verici düşüşün önüne geçmek için 'Tozlayıcılar için Yeni Bir Anlaşma'yı sunuyor.

bees

 

Vatandaşlar, son zamanlarda başarılı olan Avrupa Vatandaşları Girişimi 'Arıları ve Çiftçileri Kurtarın' aracılığıyla da, tozlayıcı kaybına karşı kararlı eylem çağrısında bulunuyor. Revize edilen girişim, bugün AB'de arı, kelebek ve uçan sinek türlerinin %30’unun yok olması nedeniyle, 2030 yılına kadar tozlayıcıların azalmasını tersine çevirmek için AB ve Üye Devletler tarafından alınacak önlemleri ortaya koyuyor. Komisyon'un Haziran 2022 tarihli Doğa Restorasyon Yasası önerisine eklemeler yaparak 2030 Biyoçeşitlilik Stratejisi, Tarladan Sofraya Stratejisi ve Avrupa Yeşil Düzeni'nin önemli bir parçasını oluşturuyor.

2030 yılına kadar tozlayıcıların düşüşünü tersine çevirmek

Revize edilmiş AB Tozlayıcılar Girişimi, 2030 için hedefler ve üç öncelik altında eylemler belirliyor. Temel öncelik, tozlayıcı korumanın iyileştirilmesi ve düşüş nedenlerinin önüne geçmek olarak belirlenmiş olup aşağıdaki şekilde yapılması planlanıyor:

  • Bitki türleri ve habitatlar daha iyi korunacak–  örneğin, Komisyon, tehdit altındaki tozlayıcı türler için koruma planlarını sonuçlandıracak; Üye Devletlerin koruması gereken Habitat Direktifi kapsamında korunan habitatlara özgü tozlayıcıları belirleyecek; ve Komisyon, Üye Devletlerle birlikte tozlayıcılar için bir ekolojik koridorlar ağı veya 'Buzz Hatları' için plan hazırlayacak.
  • Tarım alanlarındaki yaşam alanları, özellikle Ortak Tarım Politikası kapsamında tozlayıcı dostu tarıma daha fazla destek vererek, eski haline getirilecek.
  • Pestisit kullanımının tozlayıcılar üzerindeki etkisi azaltılacak – örneğin, entegre haşere yönetimini uygulamaya yönelik yasal gereklilikler yoluyla veya alt öldürücü ve kronik etkiler dahil olmak üzere, tozlayıcılar için pestisitlerin toksisitesini belirlemek için ek test yöntemleri yolu kullanılacak. Pestisitlerin aşırı kullanımı, tozlayıcı kaybının ana itici gücü olduğundan, Komisyonun Pestisitlerin Sürdürülebilir Kullanımı önerisine göre pestisit riskinin ve kullanımının azaltılması kritik olacak.
  • Kentsel alanlarda tozlayıcı yaşam alanları geliştirilecek.
  • İklim değişikliğinin, istilacı yabancı türlerin ve biyositler veya ışık kirliliği gibi diğer tehditlerin tozlayıcılar üzerindeki etkileriyle mücadele edilecek.

Girişim aynı zamanda tozlayıcıların azalması, nedenleri ve sonuçları hakkındaki bilgileri geliştirmeye de odaklanacak. Eylemler arasında kapsamlı bir izleme sistemi kurulması, örneğin 2025 yılına kadar Temel Tozlayıcı Alanların haritalanması yoluyla araştırma ve değerlendirmenin desteklenmesi ve kapasite geliştirmeyi ve bilginin yayılmasını teşvik etmeye yönelik hedefli eylemler yer alıyor.

Önceliklerin sonuncusu olarak, toplum harekete geçirilecek ve stratejik planlama ve işbirliği teşvik edilecek. Komisyon, ulusal tozlayıcı stratejileri geliştirmeleri için Üye Devletleri destekleyecek. Komisyon ve Üye Devletler ayrıca, örneğin kamu bilincini artırarak ve yurttaş bilimini destekleyerek vatandaşların ve iş dünyasının harekete geçmesine yardımcı olacak.

Eylemlerin tam listesine 'Tozlayıcılar için Yeni Bir Anlaşma' Bildirisi’nin Ekinde ulaşabilirsiniz.

Sonraki adımlar

Komisyon, Avrupa Parlamentosu'nu ve Konseyi, ilgili tüm paydaşlarla yakın işbirliği içinde yeni eylemleri onaylamaya ve bunların uygulanmasında aktif olarak yer almaya davet ediyor. Yeni eylemler, Üye Devletlerin 2030 yılına kadar tozlayıcı sayılarının düşüşünü tersine çevirmeye yönelik yasal olarak bağlayıcı hedefe ulaşmak için önlemleri belirleyecekleri (önerilen Doğa Restorasyon Yasası kapsamında) gelecek Ulusal Restorasyon Planlarını tamamlayacak.

Komisyon, önümüzdeki aylarda, Yurttaşların Girişimi 'Arıları ve Çiftçileri Kurtarın' konusunda özel bir bildiri yayınlayacak.

Kısa Bilgi

Tozlayıcılar, sağlıklı ekosistemlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bunlar olmadan, birçok bitki türü, ciddi ekolojik, sosyal ve ekonomik sonuçları olacak şekilde, onlara bağlı organizmalarla birlikte azalacak ve sonunda yok olacak. Mahsul ve yabani çiçekli bitkilerin yaklaşık %80'i hayvan tozlaşmasına bağlı olduğundan, tozlayıcı kaybı, sürdürülebilir uzun vadeli tarımsal üretimi tehlikeye attığı için AB'nde doğa, insan refahı ve gıda güvenliğine yönelik en büyük tehditlerden birini oluşturuyor. Günümüzün jeopolitik bağlamı, tozlaşan böcekleri koruma ve eski haline getirme de dahil olmak üzere, gıda sistemimizi daha dayanıklı hale getirme ihtiyacını daha da güçlendirdi.

Girişim, kapsamlı paydaş istişareleri ve Avrupa Parlamentosu, Konsey, Bölgeler Komitesi ve Avrupa Sayıştayı'ndan alınan kurumsal geri bildirimlere dayanıyor. Aynı zamanda, yakın zamanda kabul edilen ve 2030 yılına kadar pestisit riskini en az %50 oranında azaltmak için küresel bir hedef içeren Kunming-Montréal Küresel Biyoçeşitlilik Çerçevesi ile de uyumludur.

Daha fazla bilgi için

Revize edilmiş AB Tozlayıcılar Girişimi Hakkında Soru-Cevap

'Tozlayıcılar İçin Yeni Bir Anlaşma' Bildiri ve Ek

AB Tozlayıcılar Girişimi - Çevre - Avrupa Komisyonu (europa.eu)

Komisyon Personeli Çalışma Belgesi – Gıda güvenliğinin etkenleri

AB Tozlayıcı Bilgi Kovanı

Tozlayıcı Parkı (europa.eu)

Detaylar

Yayın tarihi
24 Ocak 2023
Yazar
Representation in Cyprus