Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Sheep

Γεωργία και αγροτική ανάπτυξη στην Κύπρο

Χρηματοδότηση για τους Κύπριους αγρότες

Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) για την Κύπρο εγκρίθηκε επίσημα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 3 Δεκεμβρίου 2015 και περιγράφει τις προτεραιότητες της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη χρήση δημόσιων κονδυλίων ύψους 251,3 εκατ. ευρώ που είναι διαθέσιμα για την 7ετή περίοδο 2014-2020 (132,2 εκατ. ευρώ από τον προϋπολογισμό της ΕΕ και 121,1 εκατ. ευρώ εθνικής συγχρηματοδότησης).

Το ΠΑΑ για την Κύπρο δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε δράσεις που σχετίζονται με την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των οικοσυστημάτων, την οικονομική ανάπτυξη στις αγροτικές περιοχές και την ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα. Για παράδειγμα, 36.742 εκτάρια γεωργικών εκτάσεων προστατεύονται δυνάμει γεωργικών-περιβαλλοντικών-κλιματικών συμβάσεων που έχουν ως στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτων και την πρόληψη της διάβρωσης του εδάφους. Επιπλέον, αναμένεται ότι 11.700 εκτάρια αρδευόμενων εκτάσεων (41,4%) θα στραφούν σε αποδοτικότερα συστήματα άρδευσης. Προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα του αγροδιατροφικού τομέα, 730 γεωργικές εκμεταλλεύσεις θα επωφεληθούν από τη στήριξη για τη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεών τους, την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό τους. Επιπλέον, 300 νέοι γεωργοί θα λάβουν ενισχύσεις εκκίνησης επιχείρησης και θα δημιουργηθούν 2.800 θέσεις κατάρτισης για την προώθηση της καινοτομίας, της μεταφοράς γνώσεων, της συνεργασίας, των πιο βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και των ισχυρών αγροτικών επιχειρήσεων. Το ΠΑΑ θα εφαρμόσει επίσης την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας, για να συμβάλει στην παροχή καινοτόμων λύσεων στους τομείς της γεωργίας και της δασοκομίας.

Η τοπική ανάπτυξη (πρόγραμμα Leader) θα καλύψει το 11,5% του αγροτικού πληθυσμού. Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης είναι ο 2ος πυλώνας της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής και χορηγεί στα κράτη μέλη ενωσιακά χρηματοδοτικά κονδύλια, των οποίων η διαχείριση πραγματοποιείται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, στο πλαίσιο πολυετών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Συνολικά, προβλέπονται 118 προγράμματα στα 28 κράτη μέλη. Ο νέος κανονισμός για την αγροτική ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020 καλύπτει έξι οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές προτεραιότητες και προγράμματα, που περιλαμβάνουν σαφείς στόχους, οι οποίοι καθορίζουν τι πρέπει να επιτευχθεί. Επιπλέον, για τη βελτίωση του συντονισμού των δράσεων και τη μεγιστοποίηση των συνεργιών με τα άλλα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), συνήφθη συμφωνία εταιρικής σχέσης με κάθε κράτος μέλος, στην οποία υπογραμμίζεται η γενική στρατηγική του για τις διαρθρωτικές επενδύσεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ.

Εστίαση της γεωργικής πολιτικής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027

Η Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ), που θεσπίστηκε για πρώτη φορά στην Ευρώπη το 1962, αποτελεί κοινή πολιτική για όλες τις χώρες της ΕΕ. Επικαιροποιείται τακτικά, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι γεωργοί μπορούν να έχουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και προκειμένου να αντιμετωπίζονται οι εξελισσόμενες απειλές για τη γεωργία, την αγροτική ζωή και το περιβάλλον.

Η ΚΓΠ χρηματοδοτείται από δύο κονδύλια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ, με τα κράτη μέλη να ελέγχουν μεγάλο μέρος των χορηγούμενων κονδυλίων και να έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν έως και 15% της χρηματοδότησής τους μεταξύ άμεσων ενισχύσεων και αγροτικής ανάπτυξης.

Αυτό επιτρέπει στα κράτη μέλη να κατανέμουν κατάλληλα τη χρηματοδότηση στις προτεραιότητες του δικού τους γεωργικού τομέα, υλοποιώντας παράλληλα τις φιλοδοξίες του χάρτη πορείας της Πράσινης Συμφωνίας για τη βιωσιμότητα της οικονομίας και του περιβάλλοντος της ΕΕ.

Στο πλαίσιο του πολύ σημαντικού σχεδίου ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τίτλο NextGenerationEU (NGEU), η χρηματοδότηση για την ΚΓΠ 2021-2027 έχει αυξηθεί σημαντικά, ώστε να βοηθήσει τη γεωργία να ανακάμψει από την πανδημία COVID-19 και τον οικονομικό της αντίκτυπο. Ένα πρόσθετο ποσό ύψους 26,4 δισ. ευρώ από το NGEU θα αυξήσει τη συνολική προτεινόμενη χρηματοδότηση σε 391 δισ. ευρώ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη.

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) 2021-2027 ενισχύει σημαντικά τη χρηματοδότηση της ΚΓΠ. Συνολικά, προτείνονται 391 δισ. ευρώ για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη, ποσό ανάλογο με τη σημασία της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης στην ΕΕ.

Οι γεωργοί της ΕΕ, καθώς και οι κοινότητες και οι ομάδες αγροτικής ανάπτυξης, μπόρεσαν να επωφεληθούν από δάνεια ή εγγυήσεις βάσει του προσωρινού πλαισίου της Επιτροπής για τις κρατικές ενισχύσεις που στηρίζει τις οικονομίες κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι γεωργοί μπορούν να λάβουν μέγιστη ενίσχυση ύψους 100.000 ευρώ ανά γεωργική εκμετάλλευση και οι εταιρείες μεταποίησης και εμπορίας τροφίμων μπορούν να λάβουν μέγιστη ενίσχυση ύψους 800.000 ευρώ.

Η ΚΓΠ 2021-2027 δίνει προτεραιότητα στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ενθαρρύνει τους νέους γεωργούς να ενταχθούν στο επάγγελμα και επικεντρώνεται στην καλύτερη αγροτική ανάπτυξη.

Η ΚΓΠ, σε συνδυασμό με τα χρηματοδοτικά κίνητρα και την έρευνα, έχει ως στόχο να βοηθήσει τις νέες γενιές γεωργών με προτάσεις όπως:

  • αυξημένη καθοδήγηση και μεταφορά γνώσεων
  • μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τη φορολογία και τους κανόνες κληρονομικής διαδοχής
  • ευκολότερη πρόσβαση σε δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες περιόδους αποπληρωμής

Σχέδιο Ανάκαμψης για την Ευρώπη

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development/country_el

Μέτρα στήριξης της γεωργίας κατά την κρίση του κορονοϊού

Η ΚΓΠ δεν αφορά μόνο το μέλλον· έχει επίσης σχεδιαστεί για να προστατεύσει ό,τι έχουμε ήδη. Η διατήρηση της υπαίθρου της Κύπρου υποβοηθείται μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης (ΠΑΑ) της ΚΓΠ.

Οι αγροτικές περιοχές αποτελούν τον ιστό της κοινωνίας μας και την καρδιά της οικονομίας μας. Αποτελούν βασικό στοιχείο της ταυτότητάς μας και του οικονομικού δυναμικού μας. Θα τιμήσουμε και θα διαφυλάξουμε τις αγροτικές περιοχές μας και θα επενδύσουμε στο μέλλον τους.

Κεντρική προτεραιότητα του προγράμματος της Κύπρου είναι η αποκατάσταση, η διατήρηση και η ενίσχυση των οικοσυστημάτων που σχετίζονται με τη γεωργία, συμπεριλαμβανομένης της δασοκομίας, και περίπου τα τρία τέταρτα της χρηματοδότησης διατίθενται σε αυτή την προτεραιότητα.

Πρόγραμμα LEADER

Το πρόγραμμα LEADER είναι ο μηχανισμός που φέρνει ανάπτυξη στις τοπικές αγροτικές κοινότητες και διοικείται από ομάδες τοπικής δράσης, οι οποίες αποτελούν συμπράξεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που επιλέγουν και εγκρίνουν έργα στις αντίστοιχες περιοχές τους.

https://enrd.ec.europa.eu/country/cyprus_en

Χρηματοδοτικά προγράμματα για τη γεωργία στην Κύπρο

Πρόγραμμα LEADER

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/key_policies/documents/rdp-factsheet-cyprus_el.pdf

 

Επενδύσεις και καινοτομία για μια βιώσιμη γεωργία

Οι επενδύσεις στο μέλλον της γεωργίας υποστηρίζονται μέσω του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για την έρευνα και την καινοτομία στα τρόφιμα, τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και τη βιοοικονομία.

Η ΕΕ έχει επίσης δημιουργήσει την Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας (EIP-AGRI), για να διασφαλίσει ότι η έρευνα ανταποκρίνεται στις επιτόπιες ανάγκες των γεωργών και των δασοκόμων.

Ορίζων Ευρώπη

Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας

 

Στρατηγικές της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει δύο νέες στρατηγικές που θα βοηθήσουν την ΚΓΠ να υλοποιήσει τις φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας.

Η στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο» έχει ως στόχο να καταστήσει τα συστήματα τροφίμων δίκαια, υγιή και φιλικά προς το περιβάλλον.

Θέτει συγκεκριμένους στόχους, όπως η μείωση κατά το ήμισυ της χρήσης φυτοφαρμάκων, η μείωση των λιπασμάτων κατά τουλάχιστον 20%, η αύξηση της γεωργικής γης που θα καλλιεργείται με βιολογική γεωργία στο 25% και η μείωση των αντιμικροβιακών ουσιών που χρησιμοποιούνται για εκτρεφόμενα ζώα κατά 50%.

Η νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030 αντιμετωπίζει τα βασικά αίτια της απώλειας της βιοποικιλότητας, όπως η μη βιώσιμη χρήση της γης, η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων, η ρύπανση και τα χωροκατακτητικά ξένα είδη.

Η στρατηγική προτείνει την επαναφορά των επικονιαστών στη γεωργική γη, την ενίσχυση της βιολογικής γεωργίας και άλλων φιλικών προς τη βιοποικιλότητα γεωργικών πρακτικών και τη θέσπιση δεσμευτικών στόχων για την αποκατάσταση κατεστραμμένων οικοσυστημάτων.

Στρατηγική «Από το αγρόκτημα στο πιάτο»

Στρατηγική για τη βιοποικιλότητα με ορίζοντα το 2030

 

Σχετικοί σύνδεσμοι

Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Χρονοδιάγραμμα της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής

Ενημερωτικό δελτίο: η ΚΓΠ στη χώρα σας — Κύπρος

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/by_country/documents/analytical_factsheet_cy.pdf