Skip to main content
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
ελληνικά
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου6 Απριλίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο

Ουκρανία: Η Επιτροπή βοηθά τους πρόσφυγες με επαγγελματικά προσόντα να αποκτήσουν πρόσβαση σε θέσεις εργασίας στην ΕΕ

Η Επιτροπή δημοσίευσε σύσταση σχετικά με την αναγνώριση των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων των ατόμων που διαφεύγουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. 

Ukraine: EU agrees to extend the scope of sanctions on Russia and Belarus

Η εν λόγω σύσταση θα παράσχει στις αρχές των κρατών μελών καθοδήγηση και πρακτικές συμβουλές για τη διασφάλιση ταχείας, δίκαιης και ευέλικτης διαδικασίας αναγνώρισης.

Ως αποτέλεσμα της απρόκλητης ρωσικής στρατιωτικής επίθεσης και εισβολής, πάνω από 4 εκατομμύρια άνθρωποι που διαφεύγουν τον πόλεμο και αναζητούν προστασία έχουν φθάσει στην ΕΕ. Μετά την αντιμετώπιση των άμεσων αναγκών τους, όπως η στέγαση και η υγειονομική περίθαλψη, είναι ζωτικής σημασίας για την ευημερία των προσφύγων και την ένταξή τους στις χώρες υποδοχής να έχουν, μεταξύ άλλων δικαιωμάτων, πρόσβαση σε θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν τα προσόντα.

Ο επίτροπος κ. Τιερί Μπρετόν, αρμόδιος για την εσωτερική αγορά, δήλωσε: «Το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας αποτελεί βασική πτυχή της προσωρινής προστασίας. Με τη σύσταση αυτή, πραγματοποιούμε ένα κρίσιμο βήμα για να την καταστήσουμε πιο αποτελεσματική. Η εν λόγω σύσταση θα βοηθήσει όσους διαφεύγουν τον πόλεμο να βρουν μια οδό ουσιαστικής απασχόλησης, διευκολύνοντας παράλληλα την ένταξή τους. Μια απλή και πιο εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά την αναγνώριση των προσόντων επιτρέπει τη μόχλευση της δύναμης αλληλεγγύης της ενιαίας αγοράς και τη δημιουργία ευκαιριών σε ολόκληρη την ΕΕ για όσους έχουν ανάγκη.»

Η Επιτροπή, για να στηρίξει τα κράτη μέλη στην ταχεία, δίκαιη και ευέλικτη αναγνώριση των προσόντων, έλαβε ορισμένα μέτρα, μεταξύ των οποίων:

  • Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης δημιούργησε κόμβο πόρων για τα ουκρανικά προσόντα, όπου μπορούν να ανταλλάσσονται πληροφορίες. Η ολοκληρωμένη ανταλλαγή πληροφοριών και η διαφάνεια μεταξύ των κρατών μελών θα είναι καίριας σημασίας για τη διευκόλυνση ταχειών διαδικασιών.
  • Για να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του γλωσσικού φραγμού, το εργαλείο eTranslation που ανέπτυξε η Επιτροπή προσαρμόστηκε ώστε να ανταποκρίνεται στη ζήτηση για ταχεία και αξιόπιστη μετάφραση από τα ουκρανικά. Η μετάφραση από τα ρωσικά είναι επίσης δυνατή και μπορεί να φανεί χρήσιμη, δεδομένου ότι πολλοί επαγγελματίες στην Ουκρανία απέκτησαν τα διπλώματά τους στα ρωσικά.
  • Τα άτομα που διέφυγαν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία μπορεί να αναγκάστηκαν να φύγουν χωρίς να πάρουν μαζί τους τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των τυπικών τους προσόντων. Για τον λόγο αυτόν, απαιτείται ευέλικτη προσέγγιση σχετικά με τον τρόπο αξιολόγησης των αιτήσεων αναγνώρισης σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επανέκδοσης διπλωμάτων σε ψηφιακή μορφή.

Η εμπειρία δείχνει ότι οι πρόσφυγες συχνά εργάζονται κάτω από το επίπεδο των προσόντων τους και κινδυνεύουν από κακές συνθήκες εργασίας. Αυτό ισχύει ιδίως για τις γυναίκες, οι οποίες αντιπροσωπεύουν υψηλό ποσοστό των προσφύγων. Η παροχή ενός απλού και γρήγορου μηχανισμού αναγνώρισης των προσόντων συμβάλλει σημαντικά στην αποφυγή αυτού του φαινομένου. Διασφαλίζει ότι τα άτομα στα οποία χορηγείται προσωρινή προστασία μπορούν να εργαστούν σε θέσεις εργασίας για τις οποίες διαθέτουν τα προσόντα. Η σύσταση εξετάζει την πρόσβαση των διαφυγόντων τον πόλεμο σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα, στα οποία περιλαμβάνονται εκείνα των νοσηλευτών/-τριών, των γενικών ιατρών και —ανάλογα με το κράτος μέλος— των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού προσωπικού. Με την εισροή ανθρώπων που διαφεύγουν τον πόλεμο, υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη για αυτά τα επαγγέλματα, καθώς οι πρόσφυγες χρειάζονται πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την παιδική μέριμνα και την εκπαίδευση —συχνά στη γλώσσα τους. Συνεπώς, η διευκόλυνση της αναγνώρισης των ακαδημαϊκών και επαγγελματικών προσόντων μπορεί να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι εισερχόμενοι επαγγελματίες μπορούν να εργαστούν γρήγορα και να στηρίξουν τους συμπατριώτες τους. Διασφαλίζει επίσης ότι τα άτομα αποκτούν σχετική εμπειρία και δεξιότητες κατά τη διάρκεια της περιόδου προσωρινής προστασίας τους, γεγονός που προσθέτει αξία στα προσόντα τους κατά την επιστροφή τους στη χώρα καταγωγής.

Επόμενα στάδια

Η Επιτροπή θα εποπτεύει στενά και θα παρακολουθεί την εφαρμογή των συστάσεων αυτών. Μια ειδική ομάδα με τη συμμετοχή όλων των κρατών μελών συνεδρίασε ήδη για πρώτη φορά και θα συνεχίσει να συνεδριάζει τακτικά για να συζητά την εφαρμογή των συστάσεων και να ανταλλάσσει προκλήσεις και βέλτιστες πρακτικές, με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αποφυγή επικαλύψεων. Οι αρμόδιες ουκρανικές αρχές θα κληθούν επίσης να συμμετάσχουν σε αυτές τις συνεδριάσεις.

Ιστορικό

Η σύσταση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρώτης απάντησης της Επιτροπής προς εξασφάλιση της έγκαιρης ένταξης όσων διαφεύγουν τον πόλεμο, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Υποδοχή όσων εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία: προετοιμασία της Ευρώπης για την κάλυψη των αναγκών». Η σύσταση βασίζεται επίσης στο σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την ενσωμάτωση και την ένταξη για την περίοδο 2021-2027, το οποίο αναγνωρίζει ότι η διευκόλυνση της αναγνώρισης των προσόντων είναι καίριας σημασίας για την καλύτερη ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην αγορά εργασίας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Σύσταση σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που διαφεύγουν τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία

Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων στην πράξη

Ανακοίνωση σχετικά με την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη με τους πρόσφυγες και τα άτομα που εγκαταλείπουν τις εμπόλεμες περιοχές στην Ουκρανία

Ιστότοπος — Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία

Ιστότοπος — Μετεγκατάσταση στην ΕΕ: Πληροφορίες για τα άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
6 Απριλίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο