Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Gazete makalesi11 Ocak 2022Representation in Cyprus

Devlet yardımı: Komisyon, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri için AB Devlet yardımı kuralları ile ilgili revizyon hakkında görüş almak istiyor

Avrupa Komisyonu, tüm ilgili taraflarıtarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri için  revize edilmiş Devlet yardımı kuralları hakkında yorum yapmaya davet ediyor.

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, on the project guidelines on state aid for Climate, energy and the environment

Önerilen revizyonun amacı, mevcut kuralları, özellikle Ortak Tarım Politikası (OTP), Ortak Balıkçılık Politikası (OBP) ve Avrupa Yeşil Anlaşması olmak üzere mevcut AB stratejik öncelikleriyle uyumlu hale getirmektir. Üye Devletler ve diğer ilgili taraflar 13 Mart 2022'ye kadar istişareye yanıt verebilir.

Rekabet politikasından sorumlu Başkan Yardımcısı Margrethe Vestager şunları söyledi: “Bugün yapılan öneriler, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerine yönelik Devlet yardımlarına ilişkin kurallarımızın yeşil geçişe uygun olmasını sağlamayı amaçlıyor. Revize edilmiş kurallar aynı zamanda Üye Devletlerin Tek Pazarda rekabette gereksiz bozulmalara yol açmadan finansman sağlamasını daha kolay ve hızlı hale getirecek. İlgili tüm tarafları görüşlerini paylaşmaya davet ediyoruz.”

İstişare, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri için geçerli olan çeşitli Devlet yardımı kurallarını, 2014 yılı tarım ve ormancılık sektörleri ile kırsal alanlardaki Devlet Yardımlarına İlişkin Kılavuz, Tarım Grup Muafiyet Yönetmeliği (‘TGMY’), balıkçılık ve su ürünleri sektörüne yapılan Devlet yardımlarının incelenmesine ilişkin Kılavuz, Balıkçılık Grup Muafiyeti Yönetmeliği (‘BGMY’) ve Balıkçılık de minimis Yönetmeliğinin önerilen revizyonlarını kapsıyor.

Komisyon, tarım ve ormancılık sektörlerine uygulanan mevcut kuralların bir değerlendirmesini yürüttü ve ayrıca balıkçılık sektörüne uygulanan kuralların bir değerlendirmesini yapıyor. Geri dönütler, istişare altındaki tekliflere yansıtıldı.

Bu temelde, Komisyon, inceleme altındaki kuralların iyi çalıştığını ve genel olarak amaca uygun olduğunu düşünüyor. Aslında, ilgili sektörlerin ihtiyaçlarını büyük ölçüde karşılarken, aynı zamanda çevre korumanın yanı sıra bitki, hayvan ve daha genel olarak halk sağlığı gibi daha geniş AB politika hedeflerine ulaşılmasına da katkıda bulunuyor.

Aynı zamanda değerlendirme, mevcut kuralların, bazı kavramların açıklığa kavuşturulması, daha fazla düzene sokulması ve basitleştirilmesinin yanı sıra, piyasa ve teknolojik gelişmeleri ve mevcut AB'nin stratejik önceliklerini ve Avrupa Yeşil Anlaşması, Tarladan Çatala Stratejisi ve Biyoçeşitlilik Stratejisi ve daha fazla yansıtmak için ayarlamalar da dahil olmak üzere belirli hedefli revizyonlara ihtiyaç duyduğunu ortaya koydu. Ayrıca, Üye Devletlerin reforme edilmiş Ortak Tarım Politikasını (OTP) ve yeni Avrupa Denizcilik, Balıkçılık ve Su Ürünleri Fonunu (ADBSÜF) hızla yürürlüğe koymalarını sağlamak için kuralların uyarlanması gerekiyor.

Bu bağlamda, Komisyon, diğerlerinin yanı sıra, farklı kurallar dizisinde bir dizi değişiklik öneriyor:

  • Tarım ve ormancılık sektörlerinde ve kırsal alanlarda Devlet yardımına ilişkin kılavuz ilkeler. Komisyon, gerekli Devlet yardımı onay prosedürünün hızlı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Üye Devletlerin, OTP Stratejik Planlarının bir parçası olarak gerçekleştirilen reforme edilmiş OTP kapsamındaki eylemlerinin AB Devlet yardım kurallarına uygun olarak değerlendirilmesini öneriyor. Teklif aynı zamanda Kılavuz İlkeler kapsamında değerlendirilecek ve onaylanacak yeni yardım kategorileri de sunuyor; bitki, hayvan ve halk sağlığını korumak için istilacı yabancı türler ve ortaya çıkan hastalıklar tarafından istilanın önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için yardım sağlıyor. Ayrıca, önerilen revize Kılavuz İlkeler, Biyoçeşitlilik, iklim, su veya toprakla ilgili hizmetler için maksimum yardım yoğunluğunu uygun maliyetlerin %120'sine yükselterek, çevre ve iklim için elverişli orman yönetimi önlemleri (orman-çevre ve iklim hizmetleri olarak adlandırılır), ve karbon tarım planları için daha fazla teşvik sağlıyor.
  • Tarımsal Grup Muafiyeti Yönetmeliği. Komisyon, ABER kapsamına girecek bir önlem için yardım yoğunluklarını, reforme edilmiş Ortak Tarım Politikası (OTP) kapsamında OTP Stratejik Planları tarafından sağlananlarla uyumlu hale getirmeyi teklif ediyor. Ayrıca, örn. koruma altındaki hayvan türlerinin neden olduğu zararların giderilmesi için ve tarım arazilerinin Natura 2000 alanlarında durumunda ortaya çıkan ek maliyetlerin karşılanması için yardım gibi grup muafiyetine tabi tutulacak yeni yardım önlemleri kategorilerinin getirilmesini öneriyor.
  • Balıkçılık ve su ürünleri sektörüne yönelik Devlet yardımlarının incelenmesine ilişkin kılavuz ilkeler. Komisyon, özellikle istilacı yabancı türler ve yeni ortaya çıkan hastalıklar tarafından istilanın önlenmesi, kontrolü ve ortadan kaldırılması için yardım ve korunan hayvan türlerinin (blok muafiyeti olmadıkça) neden olduğu zararların tazmin edilmesi için yardım olmak üzere Kılavuz İlkeler kapsamında Komisyon tarafından değerlendirilecek yeni yardım kategorileri getirmeyi teklif ediyor. Önerilen taslak Kılavuz İlkeler ayrıca, en dış bölgelerdeki balıkçı filosunun yenilenmesine yönelik yardımla ilgili olanlar gibi bir dizi alandaki kuralları netleştiriyor ve düzenliyor. Bu sayede, taslak Kılavuz İlkelerin okunabilirliğini artırmayı, böylece uygulamalarını kolaylaştırmayı ve kazanılan deneyimler ışığında Üye Devletlere daha fazla netlik sağlamayı amaçlıyor.
  • Balıkçılık Grup Muafiyeti Yönetmeliği. Komisyon, özellikle koruma altındaki hayvan türlerinin neden olduğu zararların tazminine yönelik yardımlar ve belirli olumsuz hava koşullarının neden olduğu zararların tazminine yönelik yardımlar olmak üzere, yeni yardım önlemleri kategorilerini Komisyona bildirimde bulunma ve Komisyon tarafından onaylanma zorunluluğundan muaf tutmayı teklif ediyor.
  • Balıkçılık de minimis Yönetmeliği. Komisyon, daha yeni sektörel verilere dayanarak Üye Devlet başına verilebilecek azami kümülatif de minimis yardım miktarlarının bir güncellemesini öneriyor.

İstişareler kapsamındaki teklifler ve halkla istişarelerle ilgili tüm detaylara erişim için:

  • tarım ve ormancılık sektörleri ve kırsal alanlar ile ilgili bilgiye buradan ve
  • balıkçılık sektörüyle ilgili bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Sonraki Adımlar

Bugün başlatılan istişareye ek olarak, TGMY ve BGMY'in gözden geçirilmiş taslak metinleri ve revize edilmiş Balıkçılık de minimis Yönetmeliği de Komisyon ve Üye Devletler arasında iki toplantıda tartışılacak, ilki istişarenin sonuna doğru ve ikincisi, halkla istişare sırasında alınan bilgilere dayalı olarak taslaklar revize edildikten sonra gerçekleşecek. Taslak Kılavuz İlkeler, istişare döneminin sonuna doğru Üye Devletlerle yapılacak çok taraflı bir toplantıda da tartışılacak.

Bu, hem Üye Devletlerin hem de diğer ilgili tarafların taslak Komisyon teklifleri hakkında yorum yapmak için yeterli fırsatlara sahip olmasını sağlayacak.

Revize edilen kuralların kabul edilmesinin 2022'nin sonunda yapılması planlanıyor.

Kısa Bilgi

Tarımsal Grup Muafiyeti Yönetmeliği (TGMY) ve Balıkçılık Grup Muafiyeti Yönetmeliği (BGMY), belirli Devlet yardımı kategorilerinin Antlaşma ile uyumlu olduğunu beyan eder ve belirli koşulları yerine getirmeleri koşuluyla bunları Komisyon'a önceden bildirim ve onay zorunluluğundan muaf tutar.

Bu muafiyet, Tek Pazarda rekabetin bozulmasını sınırlayan koşulların karşılandığı durumlarda Üye Devletlerin hızlı bir şekilde yardım sağlamasını sağlayan önemli bir sadeleştirmedir. Bu kuralların bir sonucu olarak, Komisyon'un önceden onayına gerek kalmadan Üye Devletler tarafından yüksek oranda, örneğin tarım sektöründe yaklaşık %80, Devlet yardımı önlemleri uygulanıyor. Bu, Komisyonun katma değeri olmayan yerlerde daha az iş yaparken daha fazlasını ve daha hızlı teslim etmeye odaklanma yaklaşımıyla uyumludur.

TGMY ve BGMY'nde belirtilen kurallar, Komisyon'un blok muafiyetinden muaf olmayan Devlet yardımı önlemlerinin uyumlu olup olmadığını Tek Pazar ile değerlendirdiği koşulları belirleyen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri için geçerli Kılavuzlarda belirtilenleri tamamlayıcı niteliktedir. Bu iki kural grubu birlikte tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörlerinde Devlet yardımı verilmesi için kapsamlı bir kural kitabı oluşturuyor.

De minimis Yönetmelikleri, Tek Pazar'da rekabet ve ticaret üzerinde hiçbir etkisi olmadığı kabul edildiğinden, küçük yardım miktarlarını Devlet yardımlarının kontrolü kapsamından muaf tutuyor. Sonuç olarak, Komisyon tarafından önceden bildirim ve onay olmaksızın de minimis desteği verilebiliyor.

Detaylar

Yayın tarihi
11 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus