Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ειδησεογραφικό άρθρο16 Ιανουαρίου 2023Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Κρατικές ενισχύσεις: Η Επιτροπή εγκρίνει κυπριακό πρόγραμμα ύψους 500.000 ευρώ για τη στήριξη των παραγωγών εσπεριδοειδών στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε κυπριακό πρόγραμμα ύψους 500.000 ευρώ για τη στήριξη του τομέα παραγωγής εσπεριδοειδών στο πλαίσιο του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

orange tree

Το πρόγραμμα εγκρίθηκε βάσει του προσωρινού πλαισίου κρίσης για τις κρατικές ενισχύσεις, το οποίο εγκρίθηκε από την Επιτροπή στις 23 Μαρτίου 2022 και τροποποιήθηκε στις 20 Ιουλίου 2022 και στις 28 Οκτωβρίου 2022.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η στήριξη θα δοθεί υπό μορφή άμεσων επιχορηγήσεων. Σκοπός του προγράμματος είναι να αποζημιώσει τους επιλέξιμους δικαιούχους για μέρος των πρόσθετων δαπανών που προκύπτουν ιδίως λόγω της αύξησης των τιμών της ενέργειας, των καυσίμων και των λιπασμάτων και να τους βοηθήσει να ξεπεράσουν τις οικονομικές τους δυσκολίες που συνδέονται με την τρέχουσα γεωπολιτική κρίση.

Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι το κυπριακό πρόγραμμα είναι σύμφωνο με τους όρους που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Ειδικότερα, η ενίσχυση i) δεν θα υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ii) θα χορηγηθεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το πρόγραμμα είναι αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την άρση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας κράτους μέλους, σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 3 στοιχείο β) της ΣΛΕΕ και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο προσωρινό πλαίσιο κρίσης. Σε αυτή τη βάση, η Επιτροπή ενέκρινε το πρόγραμμα βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προσωρινό πλαίσιο κρίσης και άλλα μέτρα που έλαβε η Επιτροπή για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι διαθέσιμες εδώ. Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα είναι διαθέσιμη με τον αριθμό SA.105732 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στον ιστότοπο της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
16 Ιανουαρίου 2023
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο