Skip to main content
European Commission logo
türkçe
European Commission Representation in Cyprus
Basın açıklaması14 Ocak 2022Representation in Cyprus

Komisyon, çevresel sürdürülebilirliğin AB eğitim ve öğretim sistemlerinin merkezinde yer alması çağrısında bulunuyor

Apple harvest

Teklif, öğrencileri sürdürülebilirlik, iklim değişikliği ve çevre konularında anlayış ve becerilerle donatma konusunda Üye Devletleri, okulları, yükseköğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını ve tüm eğitim sağlayıcılarını desteklemeyi hedefliyor. Ortak Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan ve bugün de mevcut olan sürdürülebilirlik üzerine yeni bir Avrupa yeterlilik çerçevesi, eleştirel düşünme, inisiyatif alma, doğaya saygı duyma ve günlük eylem ve kararların çevre üzerindeki etkisini anlama ve küresel iklim dahil olmak üzere yeşil geçiş için gereken yeterliliklerin haritasını çıkarıyor.

Avrupa Yaşam Tarzını Teşvikinten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas şunları söyledi: "Gençlerin katılımı, iklim ve çevreye bakış açımızda devrim yaratıyor. Gençlik programlarımız, Avrupa Dayanışma Birliği ve DiscoverEU aracılığıyla, sürdürülebilirlik hedefimizi teşvik ediyoruz. Bu, sürdürülebilirliğin eğitime daha iyi entegre edilmesine yönelik çalışmalarda bir adım daha ileri gidiyor.”

Yenilik, Araştırma, Kültür, Eğitim ve Gençlikten Sorumlu Komisyon Üyesi Mariya Gabriel şunları söyledi: “Çocukların, gençlerin ve yetişkinlerin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik kaybı ve sürdürülebilirlik hakkında bilgi edinmelerine ve bunlarla etkileşime geçmelerine yardımcı olmak için Avrupa genelinde muazzam çalışmalar yapılıyor. Amacımız, bu çabaları geliştirmek ve sürdürülebilirliği eğitim ve öğretim sistemlerinin merkezine yerleştirmek için Üye Devletlerle yakın işbirliği içinde çalışmaktır. Tüm öğrencilerın erken yaşlardan itibaren çevresel sürdürülebilirliği anlama ve harekete geçme, gezegenimizi ve geleceğimizi koruma fırsatlarını yakalaması gerekiyor.”

Komisyonunun yaptığı öneriye göre Üye Devletlerin aşağıdakileri yapmaları gerekiyor:

  • Her yaştan öğrencinin iklim değişikliği, biyolojik çeşitlilik ve sürdürülebilirlik konularında yüksek kaliteli ve kapsayıcı eğitim ve öğretime erişmesini sağlamak;
  • Sektörün yeşil geçişe katkıda bulunmasını sağlamak ve desteklemek için eğitim ve öğretim politika ve programlarında çevresel sürdürülebilirlik için öğrenmeyi öncelikli alan olarak belirlemek;
  • Öğretme ve öğrenmeyi kapsayan sürdürülebilirliğe yönelik tüm kurum yaklaşımlarını teşvik etmek ve desteklemek; vizyon geliştirme, planlama ve yönetişim; öğrencilerin ve personelin aktif katılımı; binaların ve kaynakların yönetimi ve yerel ve daha geniş topluluklarla ortaklıklar kurmak;
  • Yeşil geçiş için eğitim ve öğretimin dayanıklılığını ve hazırlığını artırmak için sürdürülebilir ve yeşil altyapıya, eğitime, araçlara ve kaynaklara yatırım için ulusal ve AB fonlarını harekete geçirmek.

Bir Eurobarometer anketinde, gelecek yıllarda AB için en önemli önceliklerin neler olması gerektiği sorulduğunda, gençlerin ilk yanıtı çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele (%67), ardından eğitim ve öğretimin iyileştirilmesi oldu ( %56). Bu sonuç, harekete geçmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor.

2021-2027 Erasmus+ programı ayrıca eğitim ve öğretimde yeşil geçişe güçlü bir şekilde odaklanıyor. 2022 yıllık çalışma programı için, eğitim sağlayıcılar tarafından yeşil yeterlilikler ve beceriler, geleceğe yönelik müfredat ve sürdürülebilirliğe yönelik planlı yaklaşımlar geliştiren projelere öncelik verilecek. Büyük ölçekli projeler için özel bir çağrı, çevresel sürdürülebilirlik için eğitime yönelik yenilikçi yaklaşımların belirlenmesi, geliştirilmesi ve test edilmesi için finansman sağlayacak. Komisyon ayrıca, School Education Gateway ve eTwinning aracılığıyla eğitimciler için eğitim fırsatları ve uygulama toplulukları sağlayacak. Komisyonun yeni Avrupa Eğitim Alanı Portalı, yeşil eğitimle ilgili özel bilgiler de dahil olmak üzere AB'deki eğitim ve öğretimle ilgili bilgilere kolay erişim sağlayacak.

Sonraki Adımlar

Komisyonun önerisi Üye Devletler tarafından tartışılacak ve ardından AB eğitim bakanları tarafından kabul edilecek. Komisyon, Üye Devletler, paydaşlar ve ortak ülkeler arasında öğrenme ve bilgi alışverişi yoluyla Tavsiye Kararının uygulanmasını destekleyecek.

Kısa Bilgi

Teklifi hazırlamak için Komisyon, AB'de çevresel sürdürülebilirlik için öğrenme fırsatlarına ilişkin mevcut durum hakkında geniş çapta istişarelerde bulundu. Haziran-Eylül 2021 arasında yürütülen bir kamu anketi, 1.300'den fazla yanıtın yanı sıra 95 pozisyon belgesi aldı. Politika yapıcılar, öğretmenler, gençlik kuruluşları, sosyal ortaklar, araştırmacılar ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla bir dizi çevrimiçi danışma çalıştayları sırasında da girdiler toplandı. İstişareler, insanların çevresel sürdürülebilirliği anlamalarına ve bu konuda harekete geçmelerine yardımcı olmada eğitim ve öğretimin önemli rolünün altını çizdi.

Kamu araştırmasında, ankete katılanların %71'i, eğitim ve öğretimi bu açıdan kamu kurumları ve hükümetlerin (%56) ve medyanın (%34) önünde en önemli sektör olarak yer aldı. Öğretmenlere, eğitmenlere, gençlik liderlerine ve akademik personele çevre ve sürdürülebilirlik konusunda kaliteli mesleki gelişim fırsatları sağlamak, sürdürülebilirliği müfredat ve çalışma programlarında ortak bir konu haline getirmenin yanı sıra, eylem için ana öncelik olarak kabul edildi.

Daha Fazla Bilgi için

Sürdürülebilirlik için bilgi edinmeye ilişkin Konsey Tavsiyesi

Avrupa sürdürülebilirlik yeterlilik çerçevesi

Avrupa Eğitim Alanı

GreenComp – Science Hub'daki Avrupa sürdürülebilirlik yeterlilik çerçevesi

Learning CornerSchool Education Gateway

eTwinning

 

Detaylar

Yayın tarihi
14 Ocak 2022
Yazar
Representation in Cyprus