Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Λογότυπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο
Ανακοινωθέν Τύπου30 Ιουνίου 2022Αντιπροσωπεία στην Κύπρο1' χρόνος ανάγνωσης

Αντιμονοπωλιακή νομοθεσία: Η Επιτροπή συγκεντρώνει απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις του ενωσιακού πλαισίου επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας

Press conference by Margrethe Vestager, Executive Vice-President of the European Commission, Josep Borrell Fontelles, Vice-President of the European Commission, and Thierry Breton, European Commissioner, on EU defence investment gaps and measures to…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε σήμερα πρόσκληση υποβολής στοιχείων και δημόσια διαβούλευση, καλώντας να συγκεντρωθούν απόψεις σχετικά με τις επιδόσεις των κανονισμών της ΕΕ οι οποίοι καθορίζουν τις διαδικασίες εφαρμογής των κανόνων ανταγωνισμού της ΕΕ (κανονισμός 1/2003 και κανονισμός 773/2004).  Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να απαντήσουν στη δημόσια διαβούλευση εντός 14 εβδομάδων, έως τις 6 Οκτωβρίου 2022.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος, κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγιερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγωνισμού, δήλωσε: «Η αποτελεσματική επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης των αγορών. Εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες, οι ισχύοντες διαδικαστικοί αντιμονοπωλιακοί κανονισμοί μας έχουν εξυπηρετήσει ικανοποιητικά. Ωστόσο, υπό το πρίσμα των προκλήσεων που δημιουργεί η ψηφιοποίηση της οικονομίας μας, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένοι τομείς στους οποίους είναι δυνατές ή αναγκαίες βελτιώσεις. Τώρα είναι η στιγμή να γίνει απολογισμός της κτηθείσας εμπειρίας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ισχύοντες κανόνες παραμένουν επίκαιροι. Ως εκ τούτου, καλούμε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να μοιραστούν τις απόψεις τους σχετικά με το κατά πόσον το υφιστάμενο πλαίσιο της ΕΕ για την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας εξακολουθεί να είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόμενο σκοπό.»

Η ανάγκη αξιολόγησης

Έχουν παρέλθει σχεδόν 20 χρόνια από την έγκριση του αντιμονοπωλιακού πλαισίου της ΕΕ. Ενώ τα μέτρα επιβολής της Επιτροπής έχουν προσαρμοστεί στις εξελισσόμενες αγορές, τις νέες τεχνολογίες και τους μεταβαλλόμενους τρόπους επιχειρηματικής δραστηριότητας, το διαδικαστικό πλαίσιο παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό το ίδιο.

Η σημερινή διαβούλευση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας επανεξέτασης με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ παραμένουν κατάλληλοι για τον επιδιωκόμενο σκοπό. Οι πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν μέσω της διαβούλευσης θα αποτελέσουν μέρος των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση από την Επιτροπή.

Ειδικότερα, η διαβούλευση αφορά θέματα ιδιαίτερης σημασίας για την αξιολόγηση, όπως οι εξουσίες έρευνας της Επιτροπής, τα διαδικαστικά δικαιώματα των μερών που συμμετέχουν σε έρευνες και των τρίτων μερών, οι εξουσίες επιβολής της Επιτροπής και η συνεργασία της Επιτροπής με τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού («ΕΑΑ») και τα δικαστήρια.

Η αξιολόγηση θα βοηθήσει την Επιτροπή να αποφασίσει αν το ισχύον αντιμονοπωλιακό διαδικαστικό πλαίσιο της ΕΕ θα πρέπει να διατηρηθεί ή να τροποποιηθεί.

Διαδικασία αξιολόγησης

Εκτός από τη δημόσια διαβούλευση, η αξιολόγηση θα περιλαμβάνει έρευνα εμπειρογνωμόνων στο πλαίσιο εξωτερικής υποστηρικτικής μελέτης αξιολόγησης, ένα ή περισσότερα εργαστήρια για τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και στοχευμένη διαβούλευση με τις ΕΑΑ.

Το ευρύ κοινό μπορεί να απαντήσει σε ένα γενικό ερωτηματολόγιο, ενώ τα ενδιαφερόμενα μέρη με ειδική εμπειρία στον χειρισμό των αντιμονοπωλιακών διαδικαστικών κανόνων μπορούν να απαντήσουν σε ένα μακρύτερο και λεπτομερέστερο ερωτηματολόγιο.

Η Επιτροπή θα συνοψίσει τα αποτελέσματα της διαδικασίας αξιολόγησης σε έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής που προβλέπεται να δημοσιευθεί το δεύτερο τρίμηνο του 2024.

Όλες οι λεπτομέρειες σχετικά με την αξιολόγηση είναι διαθέσιμες εδώ.

Ιστορικό

Ο κανονισμός 1/2003 και η εκτελεστική πράξη του, ο κανονισμός 773/2004, θεσπίζουν διαδικαστικό πλαίσιο που αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και ομοιόμορφης εφαρμογής των άρθρων 101 και 102 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τον χρόνο της έκδοσής του, ο κανονισμός 1/2003 αποτελούσε σημαντική μεταρρύθμιση του τρόπου με τον οποίο εφαρμόζονταν οι αντιμονοπωλιακοί κανόνες της ΕΕ. Ειδικότερα: i) εισήγαγε ένα σύστημα άμεσης εφαρμογής των αντιμονοπωλιακών κανόνων, ii) εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν όλες τις πτυχές των κανόνων, iii) ενίσχυσε τη συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και των ΕΑΑ και iv) ενίσχυσε τα εργαλεία επιβολής ώστε η Επιτροπή να είναι καλύτερα εξοπλισμένη για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση παραβιάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της ΕΕ.

Στην ανακοίνωση με τίτλο «Μια δεκαετία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας δυνάμει του κανονισμού 1/2003: Επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές», η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο κανονισμός 1/2003 ενίσχυσε σημαντικά την επιβολή της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Με την έκδοση της οδηγίας ΕΔΑ+ το 2018, η οποία εστιάζει στις εξουσίες των ΕΑΑ, ενισχύθηκε περαιτέρω η δράση επιβολής σε εθνικό επίπεδο. Η παρούσα αξιολόγηση βασίζεται σε αυτές τις πρωτοβουλίες και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας επανεξέτασης που ξεκίνησε τα τελευταία χρόνια στον τομέα του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ.

Η αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας, οι οποίες καθορίζουν τις αρχές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά την προετοιμασία νέων πρωτοβουλιών και προτάσεων, καθώς και κατά τη διαχείριση και την αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Λεπτομέρειες

Ημερομηνία δημοσίευσης
30 Ιουνίου 2022
Ημερομηνία δημοσίευσης
Αντιπροσωπεία στην Κύπρο